Προεδρικό διάταγμα 26/11/13d

ΠΔ 26-11-2013: Έγκριση προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-11-2013: Έγκριση προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, (ΦΕΚ 443/ΑΑΠ/2013), 06-12-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 3843/2010 Ταυτότητα κτιρίων, Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62/Α/2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και του άρθρου 15 του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 22-03-2002 προεδρικού διατάγματος Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΕΣΟΑΠ) Περιοχής Ολυμπιακών εγκαταστάσεων Beach Volley και λοιπών αθλημάτων και Ανάπλαση της περιοχής στο Φαληρικό Όρμο (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 233/Δ/2002).

 

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν ΓΓΠΤΥ/1477/2011 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου με δαπάνη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος με σκοπό τη δωρεά αυτής στο Ελληνικό Δημόσιο (ΦΕΚ 2822/Β/2011).

 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 107017/2006 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001 (ΦΕΚ 1225/Β/2006).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς Υ157/2012 (ΦΕΚ 2312/Β/2012) και Υ331/2013 (ΦΕΚ 1717/Β/2013) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 118/2013 Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) -Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως (ΦΕΚ 152/Α/2013).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3785/2009 Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος, του Ελληνικού Δημοσίου, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ολυμπιακά Ακίνητα και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου και ρύθμιση θεμάτων συναφών με την υλοποίηση του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου με την επωνυμία Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

10. Την 197744/2012 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος / Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την έγκριση της Στρατηγικής περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

 

11. Τις 4/2012 (συνεδρία 6), 1/2012 (συνεδρία 9) και 2/2012 (συνεδρία 11) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας.

 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 132/2013 και 316/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Ανάπλασης στον Φαληρικό Όρμο

Άρθρο 2: Στόχοι του Προγράμματος ανάπλασης και αρχές σχεδιασμού των έργων και του τοπίου

Άρθρο 3: Καθορισμός χρήσεων γης, δραστηριοτήτων και όρων δόμησης ανά Ζώνη Ανάπλασης

Άρθρο 4: Ειδικοί μορφολογικοί περιορισμοί κτιρίων και ειδικών κατασκευών. Κατευθύνσεις για τη φύτευση και τον σχεδιασμό των ελεύθερων χώρων

Άρθρο 5: Συγκοινωνιακά οδικά έργα και χώροι στάθμευσης

Άρθρο 6: Λοιπά έργα υποδομής και δίκτυα κοινής ωφελείας

Άρθρο 7: Έργα επί αιγιαλού και διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας και έγκρισης των έργων και εγκαταστάσεων στη θάλασσα

Άρθρο 8: Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Περιβαλλοντικοί όροι προγράμματος

Άρθρο 9: Σύστημα Διαχείρισης

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-11-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.