Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Συμπληρωματική σύμβαση, συγκριτικοί πίνακες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν παραστεί ανάγκη επέκτασης, συμπλήρωσης ή τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 716/1977 και για κατάρτιση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές συμπληρωματικής σύμβασης συντάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία το κείμενο των μεταβολών που έχουν επέλθει στη σύμβαση και συγκριτικός πίνακας της επερχόμενης μεταβολής στη δαπάνη εκπόνησης της μελέτης.

 

2. Ο Συγκριτικός Πίνακας και το κείμενο των μεταβολών:

 

α) διευκρινίζουν πλήρως τις επερχόμενες μεταβολές των αρχικών προϋποθέσεων σύνταξης της ειδικής προκαταρκτικής μελέτης ή εκθέσεως όπως και την επερχόμενη μεταβολή λόγω αυτών στη συμβατική αμοιβή του ανάδοχου με οποιοδήποτε τρόπο ανατέθηκε η μελέτη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5 έως 7 του άρθρου 11 του νόμου 716/1977.

 

β) περιλαμβάνουν σε χωριστό μέρος τις τυχόν επεκτάσεις ή συμπληρώσεις που δεν οφείλονται σε μεταβολές των αρχικών προϋποθέσεων της μελέτης και την οριστική δαπάνη της μελέτης αυτών εάν αυτή προκύπτει από τον Κώδικα περί Αμοιβών Μηχανικών ή από πρωτόκολλα νέων τιμών που συντάσσονται σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος. Εάν πρόκειται για εργασίες που τιμολογούνται σύμφωνα με την περίπτωση β της ίδιας παραγράφου 3 του άρθρου 10, ο Συγκριτικός Πίνακας περιλαμβάνει την προεκτίμηση της τιμής κάθε μίας από τις εργασίες. Η προεκτίμηση της τιμής στον Συγκριτικό Πίνακα σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελεί στην περίπτωση αυτή ανώτατο όριο, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί η αμοιβή που προσδιορίζεται οριστικά.

 

3. Ο Συγκριτικός Πίνακας περιλαμβάνει σε κατάλληλο αριθμόν στηλών τη συμβατική αμοιβή πριν και μετά τις μεταβολές, τις επί πλέον ή επί έλαττον διαφορές κάθε κονδυλίου και τελικά σε ιδιαίτερο κεφάλαιο τις προεκτιμήσεις αυξήσεων ή μειώσεων των συμβατικών αυτών αμοιβών λόγω της αναπροσαρμογής των συμβατικών αμοιβών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις από το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης μέχρι τη σύνταξη του Συγκριτικού Πίνακα. Για στάδια της μελέτης που έχουν ήδη περατωθεί η αναπροσαρμογή δεν υπολογίζεται μέχρι τη σύνταξη του Συγκριτικού Πίνακα, αλλά μέχρι το χρόνο οριστικού υπολογισμού της αμοιβής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για το υπόψη στάδιο.

 

4. Ο Συγκριτικός Πίνακας και το κείμενο των μεταβολών που επέρχονται στη σύμβαση τίθεται υπόψη του ανάδοχου για να τα αποδεχθεί. Εάν αυτός αρνηθεί τη σύμπραξη αυτά κοινοποιούνται σε αυτόν και προσκαλείται να τα υπογράψει. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση κατά την οποία τα υπογράψει με επιφύλαξη δικαιούται ο ανάδοχος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών από την υπογραφή τους με επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση να υποβάλει τις αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις του κατά των στοιχείων που έχουν συνταχθεί.

 

5. Ο Συγκριτικός Πίνακας και το κείμενο των μεταβολών που επέρχονται στη σύμβαση εγκρίνονται από το όργανο του εργοδότη που έχει το δικαίωμα ανάθεσης της μελέτης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου. Κατά την έγκριση αυτή λαμβάνονται υπόψη και οι αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις του ανάδοχου που υποβλήθηκαν, μπορούν δε να διαμορφωθούν τα στοιχεία αυτά είτε με παραδοχή μερικώς ή ολικώς των αντιρρήσεων αυτών είτε με προσαρμογή σε αυτές ή και άσχετα με αυτές.

 

6. Τα εγκρινόμενα στοιχεία με αυτό τον τρόπο (Συγκριτικός Πίνακας και κείμενο μεταβολών) κοινοποιούνται στον ανάδοχο ο οποίος προσκαλείται εντός τασσομένης προθεσμίας, όχι μικρότερης από δέκα ημέρες, να προσέλθει για την υπογραφή της προβλεπόμενης συμπληρωματικής σύμβασης με τη διάταξη του άρθρου 17 παράγραφος 1 του νόμου 716/1977.

 

7. Εάν ο ανάδοχος διαφωνεί με την απόφαση και τα στοιχεία που εγκρίθηκαν με αυτή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο μπορεί να υποβάλει την ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 716/1977.

 

8. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης επί της έντασης ο ανάδοχος υποχρεούται στην υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης, με δυνατότητα διατυπώσει σε αυτή την επιφύλαξή του για περαιτέρω επιδίωξη επίλυσης της διαφοράς σύμφωνα με το νόμο, αλλά υποχρεούται στην εκπλήρωση των επιτασσομένων από την απόφαση. Η ανατρεπτική κατά νόμο προθεσμία για την υποβολή της αίτησης θεραπείας στην παρούσα περίπτωση αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης επί της ένστασης και όχι από την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης, επί της οποίας διατυπώνονται τυχόν επιφυλάξεις σύμφωνα με τα παραπάνω, απλώς διατηρούν το δικαίωμα του ανάδοχου για περαιτέρω επιδίωξη επίλυσης της διαφοράς.

 

9. Στην περίπτωση άρνησης υπογραφής σύμφωνα με τα παραπάνω της συμπληρωματικής σύμβασης ο εργοδότης μπορεί, εφόσον πρόκειται για τροποποιήσεις για τα υποχρεωτικά δεκτά από τον ανάδοχο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 716/1977, να προβεί στην έκπτωση του ανάδοχου σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος, η δε υπόθεση παραπέμπεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συντονισμού σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 716/1977 για τυχόν λήψη των μέτρων κατά του ανάδοχου σύμφωνα με το νόμο. Στο ίδιο Υπουργείο διαβιβάζεται από τον εργοδότη εν καιρώ και η εκδιδόμενη επί του θέματος δικαστική απόφαση για τυχόν αναθεώρηση των μέτρων κατά του ανάδοχου που έχουν ληφθεί.

 

10. Ο Συγκριτικός Πίνακας συνοδεύεται πάντοτε από τα σχετικά πρωτόκολλα νέων τιμών, εκτός εάν πρόκειται για προσωρινές τιμές οι οποίες θα τιμολογηθούν σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτήν, μαζί με το Πρωτόκολλο των οριστικών νέων τιμών, συντάσσεται και εγκρίνεται νέος Συγκριτικός Πίνακας.

 

11. Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και για μόνη την αναπροσαρμογή της αμοιβής της μελέτης λόγω της μεταβολής της λόγω αναπροσαρμογής της αμοιβής της μελέτης κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 11 του νόμου 716/1977. Οι εγκρίσεις των ποσών αυτών δεν απαιτείται να περιληφθούν σε συμπληρωματική σύμβαση.

 

12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για την περίπτωση ανάθεσης στον ανάδοχο συμπληρωματικών εργασιών κατά τη διάταξη του άρθρου 16 του νόμου 716/1977. Ο περιορισμός του 50% του άρθρου 17 του νόμου 716/1977 ισχύει και για τις συμπληρωματικές εργασίες του άρθρου 16.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.