Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Σύμβαση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για άσκηση ενστάσεων κατά της εγκριτικής απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης ή μετά την απόφαση σχετικά με τις ενστάσεις που ασκήθηκαν εμπρόθεσμα, καλείται το Γραφείο Μελετών που επιλέχθηκε για την υπογραφή της οικείας σύμβασης, εντός εύλογης προθεσμίας που δίδεται στην πρόσκληση. Έγκυρα υπογράφεται η σύμβαση και μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και πάντως όχι πέρα από δεκαπενθήμερο από τη λήξη της.

 

2. Με την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή της προβλεπόμενης εγγύησης του άρθρου 13 του νόμου 716/1977.

 

3. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για την υπογραφή της σύμβασης ο εργοδότης γνωστοποιεί αυτό στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συντονισμού για την ενέργεια κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του νόμου 716/1977. Εάν η σύμβαση υπογραφεί με εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, γνωστοποιείται και αυτό συμπληρωματικά στην ίδια υπηρεσία.

 

4. Η προηγούμενη παράγραφος 3 εφαρμόζεται ανάλογα και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία δεν υπογράφεται η σύμβαση με υπαιτιότητα του Γραφείου Μελετών που έχει επιλεγεί.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.