Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Έκπτωση ανάδοχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ανάδοχος του έργου, ο οποίος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση ή δεν συμμορφώνεται με τις έγγραφες εντολές της διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τη σύμβαση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, με απόφαση του προϊσταμένου της διευθύνουσας Υπηρεσίας.

 

2. Πριν την έκπτωση προηγείται κοινοποίηση στον ανάδοχο ειδικής πρόσκλησης του προϊσταμένου της διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη διατύπωση αυτών που αξιώνονται για εκτέλεση από τον ανάδοχο καθώς και την προθεσμία εκτέλεσής τους. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με αυτά που αξιώνονται για εκτέλεση πάντως δε όχι μικρότερη από 15 ημέρες.

 

3. Η ειδική πρόσκληση και οι προθεσμίες που τίθενται από αυτή δεν ανατρέπουν τις υποχρεώσεις του ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση για την εμπρόθεσμη σύνταξη της μελέτης ή τμημάτων αυτής και τις συνέπειες από την υπέρβαση των προθεσμιών.

 

4. Η απόφαση σχετικά με την έκπτωσή του εκδίδεται μετά την εκπνοή της προθεσμίας της ειδικής πρόσκλησης εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε με τα διατασσόμενα από αυτή. Από την κοινοποίηση της απόφασης σχετικά με την έκπτωση διακόπτεται κάθε εργασία του εκπτώτου ανάδοχου και δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή για το υπό σύνταξη στάδιο.

 

5. Κατ' εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο ο εργοδότης, αν κρίνει ότι ορισμένα στοιχεία του μελετητικού έργου που εκτελέστηκε από τον έκπτωτο ανάδοχο για το υπό σύνταξη στάδιο της μελέτης είναι χρήσιμα, μπορεί να διατάξει την παράδοσή τους στη Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο για αυτό. Η παράδοση γίνεται εντός προθεσμίας που τίθεται στον έκπτωτο ανάδοχο. Η αξία του μελετητικού αυτού έργου του ημιτελούς σταδίου κανονίζεται με Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέας Τιμής που συντάσσεται και εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

 

6. Με την οριστικοποίηση της έκπτωσης με την παρέλευση της προθεσμίας για άσκηση της ένστασης ή την απόρριψη της τυχόν ένστασης που ασκήθηκε εμπρόθεσμα εκκαθαρίζεται η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 716/1977 η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθώς ειδική ποινική ρήτρα για την περίπτωση αυτή για την αθέτηση της σύμβασης. Τυχόν προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες από τη σύμβαση και ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι την έκπτωση για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά.

 

7. Η απόφαση έκπτωση και η απόφαση πάνω στην τυχόν ένσταση που ασκήθηκε εμπρόθεσμα κοινοποιούνται απαραίτητα στην αρμόδια για την έγκριση της μελέτης υπηρεσία του εργοδότη και στην κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 716/1977 υπηρεσία του Υπουργείου Συντονισμού για την επιβολή των παρεπομένων από την έκπτωση κυρώσεων. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού μετά από γνωμοδότηση της ΓΕΜ μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, συνίστανται δε σε:

 

α) δυσμενή εγγραφή στο μητρώο

 

ή β) προσωρινή διαγραφή του μελετητή από το μητρώο για χρόνο όχι μικρότερο των έξι μηνών

 

ή γ) οριστική διαγραφή του μελετητή από το μητρώο.

 

Ο έκπτωτος ανάδοχος μπορεί εντός δεκαημέρου από την οριστικοποίηση της έκπτωσης να διατυπώσει προς την ΓΕΜ τις απόψεις του για την επιβολή των παρεπομένων κυρώσεων, αλλά η ΓΕΜ μπορεί να προχωρήσει στη γνωμοδότησή της και χωρίς τις απόψεις αυτές αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία. Στην περίπτωση κατά την οποία επακολούθησαν από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, διοικητικές πράξεις επί αιτήσεις θεραπείας ή δικαστικές αποφάσεις που περιλαμβάνουν διάφορες κρίσεις σχετικά με τη γενόμενη έκπτωση, ο μελετητής που έχει υποστεί τις παρεπόμενες συνέπειες της παρούσας παραγράφου μπορεί να ζητήσει από την ΓΕΜ την επανάκριση της υπόθεσής του ως προς τις επιβληθείσες παρεπόμενες συνέπειες. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε εύλογο χρόνο μετά την έκδοση των παραπάνω πράξεων ή αποφάσεων, το περιεχόμενο των οποίων συνεκτιμά μαζί με τα λοιπά στοιχεία ελεύθερα η ΓΕΜ, η οποία μπορεί να αναθεωρήσει ή να μην αναθεωρήσει τη γνωμοδότησή της σχετικά με τις παρεπόμενες συνέπειες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.