Νόμος 716/77 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μητρώα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συντονισμού καταρτίζονται και τηρούνται τα μητρώα Μελετητών και Γραφείων Μελετών. Στα ανωτέρω μητρώα εγγράφονται, με αίτησή τους, μελετητές και Γραφεία Μελετών που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα με βάσει τον παρόντα Νόμο. Τα Μητρώα εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών.

 

2. Ενστάσεις κατά της εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων Μελετών, όπως και κατά των μεταβολών της εγγραφής στα ανωτέρω Μητρώα, γίνονται δεκτές εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κοινοποιήσεως στον ενδιαφερόμενο μελετητή της Απόφασης περί χορηγήσεως ή μη πτυχίου. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται ο Υπουργός Συντονισμού μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών.

 

3. Στους μελετητές και τα Γραφεία Μελετών χορηγούνται από το Υπουργείο Συντονισμού πτυχία, στα οποία φαίνεται η κατάστασή τους στα μητρώα, οι μεταβολές όπως και κάθε στοιχείο που έχει σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος αυτών, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

 

4. Το Γραφείο Μελετών υποχρεούται εντός 30 ημερών να γνωστοποιεί εγγράφως προς το Υπουργείο Συντονισμού κάθε αποχώρηση ή θάνατο μέλους αυτού. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους, αυτό πρέπει να υποβάλει στο Υπουργείο Συντονισμού, σχετική δήλωση προς ενημέρωση των Μητρώων και πτυχίων.

 

5. Απώλεια της ιδιότητας του μελετητή ή θάνατος αυτού συνεπάγεται τη διαγραφή του εκ των μητρώων και την ακύρωση του πτυχίου. Στην περίπτωση που ο ανωτέρω μελετητής είναι εταίρος Γραφείου Μελετών αυτός μπορεί να αντικατασταθεί με αίτηση των υπολοίπων μελών της εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.