Νόμος 716/77 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Πτυχία μελετητών και γραφείων μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα χορηγούμενα πτυχία ακολουθούν τις μεταβολές στα μητρώα.

 

2. Τα πτυχία διακρίνονται σε κατηγορίες, αντίστοιχες με τις κατηγορίες μελετών και σε τάξεις, αναλόγως του προβλεπόμενου ελάχιστου δυναμικού κατά κατηγορία μελέτης για κάθε τάξη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

3. Οι τάξεις των πτυχίων καθορίζονται σε πέντε, όπως ακολούθως:

 

α) Πτυχίο Α' Τάξεως: Το πτυχίο Α' τάξεως χορηγείται σε μελετητή εγγεγραμμένο στο μητρώο μελετητών με δυναμικό μιας μονάδας.

 

β) Πτυχίο Β' Τάξεως: Το πτυχίο Β' τάξεως χορηγείται σε μελετητή εγγεγραμμένο στο μητρώο μελετητών με δυναμικό δύο μονάδων.

 

γ) Πτυχίο Γ' Τάξεως: Το πτυχίο Γ' τάξεως χορηγείται σε μελετητή εγγεγραμμένο στο μητρώο μελετητών με δυναμικό τριών μονάδων.

 

δ) Πτυχίο Δ' Τάξεως: Το πτυχίο Δ' τάξεως χορηγείται σε Γραφείο Μελετών, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Γραφείων Μελετών με δυναμικό τουλάχιστον επτά μονάδων, το οποίο διαθέτει στην αντίστοιχη κατηγορία του πτυχίου ένα μελετητή κάτοχου πτυχίου Γ' τάξεως και ένα κάτοχο πτυχίου Β' τάξεως τουλάχιστον.

 

ε) Πτυχίο Ε' τάξεως: Το πτυχίο Ε' τάξεως χορηγείται σε Γραφείο Μελετών, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Γραφείων Μελετών με δυναμικό τουλάχιστον δώδεκα μονάδων, το οποίο διαθέτει στην αντίστοιχη κατηγορία του πτυχίου δύο μελετητές κατόχους πτυχίου Γ' τάξεως ο καθένας και ένα κάτοχο πτυχίου Β' τάξεως τουλάχιστον.

 

4. Οι μελετητές και τα Γραφεία Μελετών υπόκεινται σε έλεγχο για την χρηστή χρήση του πτυχίου τους από κάθε άποψη, την πιστή εκπλήρωση των επιστημονικών και επαγγελματικών καθηκόντων τους και των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων υποχρεώσεων συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, συνισταμένων είτε στην καθυστέρηση της προαγωγής του πτυχίου είτε στην προσωρινή ή οριστική αφαίρεση αυτού και τη διαγραφή τους από τα μητρώα.

 

5. Τα πτυχία μελετητών που στερούνται το δικαίωμα της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας τους, καθίστανται αυτοδικαίως άκυρα και αυτοί διαγράφονται από τα μητρώα.

 

6. Η χορήγηση και αφαίρεση των πτυχίων, η άσκηση ελέγχου και η επιβολή κυρώσεων, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Συντονισμού, αποφασίζοντας μετά από γνώμη της ΓΕΜ.

 

7. Κάθε τάξη πτυχίου χορηγεί στον κάτοχο του δικαίωμα αναλήψεως μελέτης, ύψους προεκτιμώμενης αμοιβής, που κυμαίνεται μεταξύ ορισμένων ορίων, τα οποία καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού, μετά από γνώμη της ΓΕΜ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.