Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εγγύηση καλής εκτέλεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της μελέτης για την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) της προεκτιμώμενης αμοιβής.

 

2. Συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης απαιτείται και σε κάθε μεταγενέστερη αύξηση του χρηματικού αντικειμένου της σύμβασης κατά το ίδιο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου υπολογιζόμενη επί του ποσού της αύξησης. Η συμπληρωματική αυτή εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα Υπηρεσία με την κοινοποίηση προς τον ανάδοχο της εγκριτικής απόφασης και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της εντολής πληρωμής του πρώτου λογαριασμού, που συντάσσεται καθ' υπέρβαση του ποσού της σύμβασης. Αν δεν κατατεθεί η εγγύηση αυτή, αυτή παρακρατείται από τους λογαριασμούς πληρωμής και με το ίδιο ποσοστό επί παντός καθ' υπέρβαση του χρηματικού αντικειμένου πιστοποιούμενου ποσού. Τα ποσά αυτά, μπορούν να αντικατασταθούν με ισόποση εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση μείωσης του συμβατικού αντικειμένου, με αίτηση του ανάδοχου, επέρχεται ανάλογη μείωση των εγγυήσεων.

 

3. Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 1-2 εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτουν στο σύνολό τους, αδιακρίτως, την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και οποιανδήποτε απαίτηση του εργοδότη κατά του ανάδοχου από το νόμο ή από το παρόν, που προκύπτει λόγω της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης.

 

4. Οι εγγυήσεις αποδίδονται μετά την παραλαβή όλης της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 716/1977.

 

5. Πριν την παραλαβή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο επιτρέπεται αποδέσμευση μέρους των εγγυήσεων του παρόντος άρθρου που αντιστοιχούν στο περαιωμένο και εγκεκριμένο στάδιο της όλης μελέτης, μετά από αίτηση του ανάδοχου και εφόσον κριθεί ότι οι απομένουσες εγγυήσεις εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του κυρίου του έργου. Η αποδέσμευση σύμφωνα με τα παραπάνω δε μπορεί να είναι μεγαλύτερου ποσού από αυτού που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών του σταδίου που έχει περατωθεί και εγκριθεί. Τα ίδια εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις παραλαβών τμημάτων του έργου ή σταδίων μελέτης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 716/1977.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.