Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ειδικές διατάξεις εκπόνησης μελέτης από συμπράττοντα Γραφεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη εκπόνησης υπό συμπραττόντων Γραφείων κατά την έννοια της περιπτώσεως 5 του άρθρου 2 του νόμου 716/1977 υπογράφεται από κοινού από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των Γραφείων αυτών, από τους οποίους επίσης υπογράφεται και η σχετική σύμβαση.

 

2. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των συμπραττόντων Γραφείων. Το ίδιο ισχύει και για τις εγγυήσεις, έναντι πληρωμών που προβλέπονται από τον Κώδικα Αμοιβών Μηχανικών.

 

3. Τα συμπράττοντα Γραφεία ευθύνονται έναντι του εργοδότη σε ολόκληρο για κάθε συνέπεια που απορρέει από τη σύμβαση και το νόμο.

 

4. Τα συμπράττοντα Γραφεία οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη διορισμού κοινού εκπροσώπου τους από όλα έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών. Με την πράξη αυτή ορίζεται υποχρεωτικά και αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί τα συμπράττοντα Γραφεία σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκπροσώπου, όπως και σε περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής αυτού πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο από αυτά που εκπροσωπούν νόμιμα τα συμπράττοντα Γραφεία. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής αυτού μπορούν να διορίζουν άλλους πληρεξούσιους για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης, εφόσον δόθηκε σε αυτούς τέτοια εξουσία με την πράξη διορισμού τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επομένης παραγράφου ο διορισμός του εκπροσώπου και του αναπληρωτού και η από αυτών αποδοχή είναι ανέκκλητες και διαρκούν για όλη τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης και μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων τους με τον εργοδότη. Μετά την πράξη διορισμού κατατίθενται κατά την υπογραφή της σύμβασης και οι δηλώσεις αποδοχής του διορισμού τόσο από τον εκπρόσωπο όσο και από τον αναπληρωτή του. Ο διορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αιρέσεις ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης και την καταβολή της αμοιβής της μελέτης.

 

5. Αντικατάσταση του εκπρόσωπου ή του αναπληρωτή του ή και των δυο ή και παροχή σε αυτούς της εξουσίας διορισμού πληρεξουσίων, γίνεται μόνο από κοινού από όλα τα συμπράττοντα Γραφεία με συμβολαιογραφική πράξη. Μόνο μετά την κοινοποίηση αυτής και των δηλώσεων αποδοχής διορισμού παύει η εξουσία εκπροσώπησης των προηγούμενα διορισμένων.

 

6. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους μετέχοντες στα συμπράττοντα Γραφεία η σύμβαση συνεχίζεται από τους υπόλοιπους, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά ανάλογα τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος.

 

Οι σχέσεις των κληρονόμων του θανόντος με τους λοιπούς που συγκροτούν το Γραφείο, στο οποίο συμμετείχε αυτός που πέθανε και προς τα λοιπά συμπράττοντα Γραφεία ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί κληρονομιάς.

 

7. Σε περίπτωση πτώχευσης κάποιου από τους μελετητές στα συμπράττοντα Γραφεία, ή κάποιου από τα συμπράττοντα Γραφεία εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 17 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.