Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Παραλαβή της μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 716/1977 πρέπει να συντελείται εντός προθεσμίας ίσης με το ένα τέταρτο της ολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με την αρχική σύμβαση και πάντως όχι μικρότερης από τετράμηνο ή μεγαλύτερης από εξάμηνο. Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή όλης της μελέτης.

 

2. Η προθεσμία κατά την προηγούμενη παράγραφο παρατείνεται αυτοδίκαια σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του νόμου 716/1977 επί όσο χρόνο απαιτηθεί για τη συμπλήρωση των τυχόν ελαττωμάτων ή παραλείψεων της μελέτης που διαπιστώθηκαν πριν την παραλαβή και τον διακανονισμό της εκκαθάρισης αυτών σε βάρος του ανάδοχου.

 

3. Παραλαβή που γίνεται εντός της δίμηνης προθεσμίας, της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου 716/1977 συνεπάγεται όλες τις νόμιμες συνέπειες.

 

4. Η παραλαβή της μελέτης δεν αποκλείει την επέλευση των συνεπειών της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του νόμου 716/1977 σε βάρος του αναδόχου μέχρι την προβλεπόμενη παραγραφή των σχετικών απαιτήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.