Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διακανονισμός μετά από θάνατο ή πτώχευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση Γραφείου Μελετών που συγκροτείται από ένα Μελετητή, εάν αυτός αποβιώσει η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συμβουλίου, κατόπιν αίτησης των κληρονόμων του θανόντος, η αποπεράτωση εν μέρει ή στο σύνολο των εργασιών του σταδίου που εκπονείται από αυτούς, αναλαμβάνοντας όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις του ανάδοχου. Κατά την έγκριση αυτή μπορεί να απαιτηθεί από τον εργοδότη η σύμπραξη των κληρονόμων με Γραφείο Μελετών που έχει τα απαραίτητα για αυτό προσόντα, ή και να τεθούν όροι για το προσωπικό του Γραφείου Μελετών του θανόντος που συνεχίζει την μελέτη.

 

2. Η αίτηση των κληρονόμων του αποβιώσαντος ανάδοχου για τη συνέχιση των εργασιών πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από το θάνατο του ανάδοχου, η οποία αν παρέλθει άπρακτη αφαιρεί το δικαίωμα των κληρονόμων να ζητήσουν τη συνέχιση των εργασιών από αυτούς.

 

3. Σε περίπτωση θανάτου ενός από περισσότερους μελετητές του Γραφείου Μελετών που ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης, συνεχίζεται η εκπόνηση που έχει αρχίσει του σταδίου της μελέτης από τους λοιπούς μετέχοντες στο Γραφείο αυτό, οι οποίοι ευθύνονται σε ολόκληρο έστω και εάν κατά τη συστατική πράξη του Γραφείου Μελετών προβλεπόταν διάλυση του Γραφείου λόγω θανάτου ενός των μελών του. Ο εργοδότης μπορεί πάντοτε στην περίπτωση αυτή για την άρτια εκπόνηση της μελέτης να ζητήσει την σύμπραξη με άλλα Γραφεία Μελετών ή να κηρύξει διαλυμένη τη σύμβαση ή και να δεχθεί τη συνέχιση της εκπόνησης της μελέτης και για τα επόμενα στάδια της, εάν πεισθεί ότι υφίστανται οι δυνατότητες για αυτό.

 

4. Σε περίπτωση πτώχευσης του μελετητικού Γραφείου Μελετών που συγκροτείται από ένα μόνο μελετητή, η σύμβαση διαλύεται.

 

5. Σε περίπτωση πτώχευσης ενός μελετητή Γραφείου μελετών που αποτελείται από περισσότερους μελετητές που έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι λοιποί μελετητές του Γραφείου αναλαμβάνουν έναντι του εργοδότη όλες τις ευθύνες εκπόνησης της μελέτης, όπως αν μόνο αυτοί είχαν συμβληθεί με τον εργοδότη και οι σχέσεις αυτών με τον μελετητή που πτώχευσε και τους δανειστές του ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις περί πτώχευσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.