Νόμος 4055/12 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 106/2007, της υγειονομικής διάταξης Α5/3010/1985 και των νόμων 4022/2011 και 2696/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/2007) η φράση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, κατ' εφαρμογή των άρθρων 74 παράγραφος 3 και 99 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται από τη φράση στο συμβούλιο πλημμελειοδικών του τόπου του δικαστηρίου που επέβαλε την απέλαση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 74 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα.

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/2007) η φράση εφαρμόζονται τα άρθρα 74 παράγραφος 3 και 99 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα, αντικαθίσταται από τη φράση εφαρμόζεται το άρθρο 74 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα.

 

3. Το άρθρο 10 της υγειονομικής διάταξης Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Β/1985), διόρθωση σφαλμάτων: (ΦΕΚ 4/Β/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι παραβάτες της παρούσας Υγειονομικής διάταξης τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 1 έτος και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000 €. Αν ο δράστης έχει συλληφθεί επ' αυτοφώρω, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 418 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.}

 

4. Το άρθρο 11 της υγειονομικής διάταξης Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Β/1985), διόρθωση σφαλμάτων: (ΦΕΚ 4/Β/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εκτέλεση της παρούσας υγειονομικής διάταξης ανατίθεται στα αρμόδια υγειονομικά και αστυνομικά όργανα σε όλη την Επικράτεια.}

 

5. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4022/2011 (ΦΕΚ 219/Α/2011) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η ανάκριση ενεργείται από πρόεδρο πρωτοδικών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από πρωτοδίκη, ο οποίος ορίζεται ειδικά γι' αυτή, από το όργανο που διευθύνει το δικαστήριο. Σε δυσχερείς υποθέσεις, μπορεί να ορισθούν επιπλέον μέχρι δύο ανακριτές και μέχρι ένας εισαγγελέας πρωτοδικών.}

 

6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 10 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 τιμωρείται με:

 

α) διοικητικό πρόστιμο 2.000 € και

β) φυλάκιση μέχρι 12 μηνών, επιφυλασσομένης της εφαρμογής διατάξεων ειδικών ποινικών νόμων.}

 

7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αυτός που παραβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, ιδίως αυτός που επικολλά ή αναρτά έντυπα ή διενεργεί γενικά διαφημιστικές πράξεις παραβαίνοντας τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι 10.000 € και φυλάκιση μέχρι 12 μηνών, επιφυλασσομένης της εφαρμογής διατάξεων ειδικών ποινικών νόμων. Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι Ανώνυμων Εταιρειών, διαχειριστές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση νομικών προσώπων του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή του εν γένει ιδιωτικού τομέα, που αναθέτουν διαφημιστικές πράξεις κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, τιμωρούνται ως αυτουργοί, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου.}

 

8. Στο άρθρο 42 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999), γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Οι αναφερόμενες στην περίπτωση γ' της παραγράφου 7 παραβάσεις τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών και χρηματική ποινή 1.200 €, καθώς και με αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδήγησης για 6 μήνες.

 

β) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 8 παραβάσεις τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 €, καθώς και με αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδήγησης για 5 χρόνια.

 

γ) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 9 παραβάσεις τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 500 €, καθώς και με αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 3 μέχρι 6 μηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.