Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης μετ' αναγνώρισης δικαιούχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προσδιορισμός της αποζημιώσεως και η αναγνώρισις των δικαιούχων αυτής επιτρέπεται να ενεργείται και κατά την υπό του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη ειδική διαδικασίαν, κατόπιν εκδόσεως εκάστοτε εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών.

 

2. Εν τη έδρα εκάστου πρωτοδικείου συνιστάται επιτροπή, απαρτιζόμενη εκ του προέδρου πρωτοδικών ως προέδρου, του οικονομικού εφόρου και του διευθυντού γεωργίας του νομού, αρμοδίων εκ της τοποθεσίας του ακινήτου που απαλλοτριώνεται, ή των νομίμων τούτων αναπληρωτών. Προκειμένου περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως αστικού ακινήτου, αντί του διευθυντού γεωργίας μετέχει ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών ή, δια την περιφέρεια τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, ο νομομηχανικός. Ως γραμματεύς της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του πρωτοδικείου ή της οικονομικής εφορίας, δια πράξεως του προέδρου αυτής. Η επιτροπή συγκαλείται υπό του προέδρου, συνεδριάζει στο κατάστημα του πρωτοδικείου ή της οικονομίας εφορίας ή και επί τόπου, αν κριθή τούτο αναγκαίο υπό του προέδρου, αποφαίνεται δε κατά πλειοψηφία.

 

3. Πας ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση περί συμβιβαστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως μετ' αναγνωρίσεως δικαιούχων. Η αίτησις υποβάλλεται προς τον πρόεδρο της επιτροπής, όστις ορίζει πάραυτα ημέραν και ώραν συζητήσεως εντός μηνός, καλών τους ενδιαφερομένους προ ευλόγου χρόνου δι' ατομικής κλήσεως και δια γενικής, δημοσιευομένης δια τινός εφημερίδος ευρείας κυκλοφορίας και ετέρας τυχόν κυκλοφορούσης εν τη περιφέρεια τοπικής και δια τοιχοκολλήσεως εις το δημοτικόν ή κοινοτικό κατάστημα της περιφέρειας εν η κείται το απαλλοτριούμενο ή το μείζον μέρος αυτού.

 

4. Η επιτροπή δεν δεσμεύεται εκ δικονομικών τύπων, ουδέ είναι αναγκαία δια την συζήτησιν η αυτοπρόσωπος προσέλευσις των ενδιαφερομένων, δυναμένων να εκπροσωπηθούν και δι' αντιπροσώπου, εγγράφως εξουσιοδοτημένου. Η μη προσέλευσις ή εκπροσώπησις τυχόν απάντων των ενδιαφερομένων δεν παρακωλύει την πρόοδο της διαδικασίας. Η επιτροπή, λαμβάνουσα υπ' όψιν τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος, καθορίζει δια της αποφάσεώς της την αξίαν των απαλλοτριούμενων και το ποσόν της καταβλητέας εις έκαστον δικαιούχο αποζημιώσεως, που αναγνωρίζει άμα δια της αυτής αποφάσεως τούτον.

 

5. Ο υπό της επιτροπής έλεγχος των τίτλων και δικαιολογητικών δια την αναγνώριση των δικαιούχων γίνεται το ταχύτερον. Η επιτροπή κρίνει εκ των ενόντων, δια δε την αναγνώριση των δικαιούχων λαμβάνει υπ' όψιν της και βεβαιώσεις των αρχών ή και καταθέσεις μαρτύρων, προτεινομένων υπό των ενδιαφερομένων ή αυτεπαγγέλτως εξεταζομένων, που προσδιορίζει επακριβώς στην απόφαση αυτής το εις έκαστον των δικαιούχων ανήκον τμήμα αυτού που απαλλοτριώνεται, κατά την στον κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα περιγραφή του. Εάν κατά την συζήτησιν αποβεί ανέφικτος η αναγνώρισις τινός των δικαιούχων, ελλείψει στοιχείων, η επιτροπή περιορίζεται εις τον καθορισμό της αποζημιώσεως του αντιστοίχου τμήματος.

 

6. Η απόφασις της επιτροπής εκδίδεται το ταχύτερον, πάντως δε εντός τριάκοντα ημερών από της συζητήσεως της αιτήσεως, και δημοσιεύεται δια τοιχοκολλήσεως εις το δημοτικόν ή κοινοτικό κατάστημα της περιφέρειας, εν η κείται το απαλλοτριούμενο ή το μείζον μέρος αυτού. Η εκ μέρους των δικαιούχων και του υπόχρεου προς καταβολή της αποζημιώσεως αποδοχή της αποφάσεως γίνεται εντός προθεσμίας τριάκοντα ημερών από της ως άνω δημοσιεύσεως, δια δηλώσεως τούτων ενώπιον του γραμματέως της επιτροπής, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού. Η απόφασις, εφ' όσον γίνει αποδεκτή, κηρύσσεται εκτελεστή, ως προς αυτούς που την αποδέχτηκαν, δια πράξεως του προέδρου της επιτροπής, επιφυλασσομένης της διατάξεως της επομένης παραγράφου.

 

7. Επί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ων η δαπάνη βαρύνει το Δημόσιον ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η απόφασις της επιτροπής και τα πρακτικά αποδοχής ταύτης υπό των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εν αντιγράφω εις την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών εντός πέντε ημερών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως, δια την αποδοχή ή μη της αποφάσεως και υπό του Δημοσίου. Εάν ο Υπουργός των Οικονομικών αποδεχθεί την απόφαση, κηρύσσεται αυτή δια της ιδίας αποφάσεώς του εκτελεστή και διατάσσεται η πληρωμή των δικαιούχων εντός χρονικού διαστήματος το πολύ τριών μηνών από της υπ' αυτού αποδοχής της αποφάσεως. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, ή εν περιπτώσει μη αποδοχής της αποφάσεως υπό του Υπουργού των Οικονομικών, ο κατά την διαδικασίαν του παρόντος άρθρου συμβιβαστικός διακανονισμός θεωρείται ματαιωθείς. Η εκ μέρους του Δημοσίου αποδοχή της αποφάσεως ανακοινώνεται εις τον αρμόδιο οικονομικό έφορο, υποχρεούμενο όπως δημοσιεύσει ταύτη, προς γνώσιν των ενδιαφερομένων, δια τοιχοκολλήσεως σχετικής αγγελίας εις το δημοτικόν ή κοινοτικό κατάστημα της περιφέρειας, εν η κείται το απαλλοτριούμενο ή το μείζον μέρος αυτού.

 

8. Άπαντα τα αναγκαία, κατά την διαδικασίαν του παρόντος άρθρου, έγγραφα, συντάσσονται ή εκδίδονται ατελώς.

 

9. Δια της κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταβολής της αποζημιώσεως δεν θίγονται τυχόν δικαιώματα τρίτων επί αυτού που απαλλοτριώνεται, του Δημοσίου ουδεμιάς υπέχοντος ευθύνη έναντι αυτών, κατ' άρθρο 8 παράγραφος 5 του παρόντος.

 

10. Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζεται δια τον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της επιτροπής εφ' άπαξ αμοιβή δια την γενομένη εργασίαν, αναλόγως και του αριθμού των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, τα κατά τις κείμενες διατάξεις οδοιπορικά, ως και τα γραφικά και έτερα έξοδα, επί τη υποβολή καταστάσεως πληρωμής, υπογεγραμμένης υπό του προέδρου της επιτροπής. Η αμοιβή και οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον υποχρεωμένο προς καταβολή της αποζημιώσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.