Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Διοικητική αναγνώριση δικαιούχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αναγνώρισης των δικαιούχων της αποζημιώσεως επιτρέπεται να ενεργείται και διοικητικώς. Προς τούτο, συνιστάται παρά τη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεως του Υπουργείου Οικονομικών Επιτροπή Ελέγχου Τίτλων των εξ Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Δικαιούχων, αποτελούμενη:

 

α) εξ ενός των παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οριζομένου μετά του αναπληρωτού αυτού υπό του Υπουργού των Οικονομικών,

β) εξ ενός πρωτοδίκου, οριζομένου μετά του αναπληρωτού αυτού υπό του Υπουργού της Δικαιοσύνης, και

γ) εκ του Διευθυντού της Διευθύνσεως Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών, που αναπληρώνεται υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

 

2. Η επιτροπή συνεδριάζει παρόντων πάντων των μελών αυτής. Εισηγητής της επιτροπής είναι ο τμηματάρχης του τμήματος Διαδικασίας της Διευθύνσεως Απαλλοτριώσεων αναπληρούμενος υπό του νομίμου αναπληρωτού αυτού, ο οποίος εισηγείται, άνευ ψήφου, εφ' εκάστης υποθέσεως. Ως γραμματεύς της επιτροπής ορίζεται υπό του Υπουργού των Οικονομικών εις των υπαλλήλων Α' Κατηγορίας της Διευθύνσεως Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

3. Εις την αρμοδιότητα της Επιτροπής ανήκει ο έλεγχος των δικαιολογητικών αναγνωρίσεως δικαιούχων της αποζημιώσεως, οσάκις υπόχρεων μεν προς πληρωμή είναι το Δημόσιον ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εκτός των δήμων και κοινοτήτων, η δε παρά του αιτούντος αποζημίωσις που αξιώνεται κατά αυτό που απαλλοτριώνεται, βάσει της προσδιορισθείσης προσωρινώς ή οριστικώς αποζημιώσεως δεν υπερβαίνει τις 50.000 δραχμές. Δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού των Οικονομικών, δύναται να μεταβάλλεται το ποσόν, ως προς ο, εν σχέσει προς τις υπό της παρούσης παραγράφου προβλεπόμενες περιπτώσεις, επιτρέπεται η διοικητική αναγνώρισης δικαιούχων.

 

4. Η κατά το παρόν άρθρο διοικητική αναγνώρισης δικαιούχων της αποζημιώσεως δεν χωρεί, οσάκις υφίστανται αμφισβητήσεις των δικαιωμάτων των αιτούντων.

 

5. Η αίτησις προς διοικητική αναγνώριση δικαιούχων της αποζημιώσεως κατά το παρόν άρθρο, υποβάλλεται απ' ευθείας, ή μέσω του αρμοδίου οικονομικού εφόρου, εις την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ήτις διαβιβάζει ταύτη πάραυτα εις την επιτροπή προς εξέτασιν.

 

6. Προς εκπλήρωση του έργου αυτής, η επιτροπή ενεργεί και αυτεπαγγέλτως δια την συμπλήρωση των απαιτουμένων στοιχείων. Άπαντα τα αναγκαία, κατά την διαδικασίαν του παρόντος άρθρου, έγγραφα, συντάσσονται ή εκδίδονται ατελώς. Η απόφασις της επιτροπής εκδίδεται το ταχύτερον, πάντως δε εντός μηνός από της περιελεύσεως, εις αυτήν των σχετικών δικαιολογητικών, λαμβανομένων υπ' όψιν και των στοιχείων της τυχόν κτηματογράφησης που ενεργήθηκε κατά το άρθρο 24 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος, ως και βεβαιώσεων των αρμοδίων Αρχών.

 

7. Εις τα μέλη, τον εισηγητή και τον γραμματέα της επιτροπής παρέχεται αμοιβή, καθοριζομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού του Οικονομικών και βαρύνουσα το Δημόσιον.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.