Νομοθετικό διάταγμα 321/69 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Διαγωνισμός και εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πάσης συμβάσεως του Δημοσίου, που συνεπάγεται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού, εφόσον δεν ορίζεται άλλως, προηγείται η ενέργεια δημοσίου διαγωνισμού (πλειοδοτικού ή μειοδοτικού), ο οποίος διεξάγεται κατά την διαδικασίαν την προβλεπόμενη υπό των οικείων διατάξεων. Επιτρέπεται η απευθείας άνευ δημοσίου διαγωνισμού κατάρτισις συμβάσεων δια προμήθειας και εκτέλεσιν εργασιών, οσάκις:

 

α) Η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τις 150.000 δραχμών. Εάν η ολική δαπάνη υπερβαίνει τις 150.000 όχι όμως και τις 300.000 δραχμών, αντί δημοσίου διαγωνισμού, ενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός παρ' επιτροπής. Τα ποσά ταύτα δύνανται να αυξομειώνονται δι' αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών.

 

β) πρόκειται περί υποθέσεως αφορώσης εις απόρρητα του Κράτους. Ο χαρακτηρισμός ως κρατικού απορρήτου δίδεται δια προηγουμένης αποφάσεως του Πρωθυπουργού.

 

γ) πρόκειται περί προμήθειας αντικειμένων, δια τα οποία υπάρχει αποκλειστικότητα διαθέσεως, εκμεταλλεύσεως ή εισαγωγής.

 

δ) πρόκειται περί εργασιών, η εκτέλεση των οποίων απαιτεί ειδικές ικανότητες.

 

ε) πρόκειται περί εργασιών που γίνονται δοκιμαστικά.

 

στ) πρόκειται περί προμήθειας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, τα οποία αγοράζονται εις τον τόπο της παραγωγής των απευθείας από τους παραγωγούς αυτών.

 

ζ) ο δημόσιος διαγωνισμός απέτυχε ή κρίθηκε ασύμφορο το αποτέλεσμα αυτού. Εις τις περιπτώσεις όμως αυτές δεν επιτρέπεται οι όροι της απευθείας καταρτιζόμενης συμβάσεως να απομακρυνθούν των όρων του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για το Δημόσιο.

 

η) πρόκειται περί προφανώς κατεπειγουσών περιπτώσεων, επαρκώς αιτιολογημένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 51827/213/1984 απόφασης (ΦΕΚ 322/Β/1984), με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 119459/1313/1986 απόφασης (ΦΕΚ 902/Β/1986).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 1797/1988 (ΦΕΚ 164/Α/1988).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.