Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Εξουσιοδοτήσεις Νηογνωμόνων και τεχνικών εταιρειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η πιστοποίηση πλοίων, καθώς και πλοιοκτητριών και διαχειριστριών εταιριών, η γενική ή μερική επιθεώρηση, ο έλεγχος και η έγκριση σχεδίων, μελετών, εγχειριδίων, εξοπλισμού και υλικών, η έκδοση αδειών ναυπήγησης και μετασκευής, η παρακολούθηση των αντίστοιχων εργασιών, η αναγνώριση επιβατηγών πλοίων ως ελληνικών, καθώς και κάθε άλλη πράξη απαραίτητη για τη διαπίστωση συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία, δύναται να ανατεθούν στο σύνολό τους ή εν μέρει σε εξουσιοδοτημένους από την Ελλάδα οργανισμούς με γραπτή συμφωνία. Οι οργανισμοί αυτοί τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής εξουσιοδότησης προς τους ανωτέρω οργανισμούς, καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998), με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

2. Ο έλεγχος και ή παρακολούθησις του έργου των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οργανισμών, ενεργείται υπό της Επιθεωρήσεως 'Εμπορικών Πλοίων.

 

3. α) Σε οργανισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος, στους νόμιμους εκπροσώπους, στους εντεταλμένους υπαλλήλους, στους προστηθέντες εν γένει και αντιπροσώπους τους, ανεξαρτήτως του εάν συντρέχουν ποινικές ή άλλες κυρώσεις, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 πρόστιμο για πλημμελή εκτέλεση έργου, που αφορά στην επιθεώρηση και πιστοποίηση της τεχνικής καταλληλότητας των υπό ελληνική σημαία πλοίων και των διαχειριστριών εταιρειών τους, το οποίο διενεργούν οι οργανισμοί δυνάμει των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας συμφωνίας εξουσιοδότησής τους από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

β) Για την επιμέτρηση του ύψους του προστίμου λαμβάνονται υπόψη οι συνακόλουθοι κίνδυνοι που προκύπτουν από την παράβαση, η υποτροπή και ιδίως οι κίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον.

 

γ) Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο Οργανισμός, ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διαχειριστής, καθώς και τα αντίστοιχα πρόσωπα της νομίμου αντιπροσωπείας του οργανισμού στην Ελλάδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3490/2006 (ΦΕΚ 206/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.