Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται απολύτως η καθ' οιονδήποτε τρόπον ανέγερσις οικοδομών, περιτοιχισμάτων, φρακτών και εν γένει η εκτέλεσις οιωνδήποτε εργασιών δομήσεως και οιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμος εγκατάστασις:

 

Α) Επί των οικοπέδων των περιλαμβανομένων εντός του όλου εγκεκριμένου σχεδίου και καταλαμβανόμενων υπό των εν άρθρο 2 παράγραφος 1 υπό στοιχείο α' αναφερομένων χώρων, και γενικώς υπέρ ή υπό τους χώρους τούτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 406/Α/1925), με την παράγραφο 1 του από 08-08-1926 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 277/Α/1926).

 

2. Καταργήθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 406/Α/1925).

 

3. Επί ή υπέρ και υπό την επιφάνεια των κατά την προηγούμενη παράγραφο χώρων δύνανται να επιτρέπονται κατ' εξαίρεση:

 

α) εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν κοινές ανάγκες (οίον αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, φανοί, σιδηρόδρομοι, κρήνες, επιστολοδόχοι, υπόνομοι, είσοδοι υπογείων σιδηροδρόμων, δενδροφυτείες, ανδριάντες και καλλιτεχνικά μνημεία κ.λ.π.), ων η αυτή τοποθέτησις καθίσταται αναπόφευκτος δια λόγους τεχνικούς ή ως εκ του σκοπού αυτών, και

 

β) η προσωρινή τοποθέτησις των φορητών σκευών των πλανόδιων μικρεμπόρων και των καθισμάτων και των τραπεζών των υπαιθρίων κέντρων αναψυχής.

 

Δια βασιλικού διατάγματος κανονισθήσονται ο τρόπος και οι όροι, υφ' ους δύνανται να επιτρέπονται εν εκάστη περιπτώσει οι ανωτέρω εν γένει εγκαταστάσεις, δυναμένου δι' ορισμένες εξ αυτών να επιβάλλονται εις τους προβαίνοντας εις αυτές προς ίδιον αυτών όφελος χρηματικών εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή των δήμων και κοινοτήτων. Επίσης δύναται να επιτρέπεται εις τους αυτούς ως άνω χώρους η προσωρινή τοποθέτησις οικοδομικών υλικών, μηχανών, ικριωμάτων κ.λ.π. αναγκαιούντων προς εκτέλεσιν εργασιών δομήσεως καθ' ον τρόπον θέλει κανονισθεί δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 9, και η κατασκευή εξοχών επί των κτιρίων (οίον προστεγασμάτων εξωστών, προπυλαίων και ετέρων αρχιτεκτονικών εξοχών) καθ' ον τρόπον θέλει καθορισθεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου. Οι υπό της παρούσης παραγράφου επιτρεπόμενες εν γένει εγκαταστάσεις δεν πρέπει πάντως να επιφέρουν οιονδήποτε κώλυμα εις την κίνηση, τον ελεύθερον φωτισμό και αερισμό των κοινοχρήστων χώρων και των πέριξ οικοδομών, ουδέ να αντίκεινται εις την κοινή αισθητική.

 

4. Οι εκτελούντες τις κατά την προηγούμενη παράγραφο εγκαταστάσεις και τις εν γένει συναφείς με αυτές εργασίες δέον να λαμβάνουν ιδία δαπάνη και με φροντίδα πάντα τα απαιτούμενα μέτρα, όπως ουδέν επέρχεται κώλυμα εις την συγκοινωνία και ουδεμία ετέρα ζημία εις τους κοινοχρήστους χώρους και τις πέριξ οικοδομές, μετά δε την εκτέλεσιν των έργων οφείλουν ν' αποκαθιστούν τους κοινοχρήστους χώρους εις την προτέρα αυτών κατάστασιν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.