Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί των κατά το εγκεκριμένο σχέδιον και εντός των αμέσως εφαρμοστέων αυτού τμημάτων οικοδομήσιμων χώρων επιτρέπεται πάντοτε η ανέγερσις και επισκευή οικοδομών, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9, και γενικώς υπό τους υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπόμενους δια την εκτέλεσιν των εργασιών δομήσεως όρους.

 

2. Επί των οικοδομήσιμων χώρων των μη αμέσως εφαρμοστέων τμημάτων του εγκεκριμένου σχεδίου επιτρέπονται οι εργασίες δομήσεως μόνον εφ' όσον δύνανται να τηρηθούν, πλην των κατά την προηγούμενη παράγραφο όρων, και οι εξής ειδικοί τοιούτοι:

 

α) Εάν το οικόπεδον έχει πρόσωπο ή δύναται δια τακτοποιήσεως ν' αποκτήσει τοιούτον επί οδού χαρακτηριζόμενης στο εγκεκριμένο σχέδιο ως κεντρικής αρτηρίας ή επί πλατείας, εφ' όσον δεν καταλαμβάνεται υπό των στο εγκεκριμένο σχέδιο είτε ενδεικτικώς είτε οριστικώς καθοριζομένων δευτερευουσών οδών των εχουσών αφετηρίας τις εν λόγω κεντρικές αρτηρίας και πλατείας. Μη καθοριζομένων καθ' οιονδήποτε τρόπον τοιούτων δευτερευουσών οδών στο εγκεκριμένο σχέδιο ο υπουργός της Συγκοινωνίας καθορίζει εφ' άπαξ εις εκάστην περίπτωσιν, μετά σύμφωνον γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων, τις επί των κεντρικών αρτηριών και πλατειών θέσεις, εν αις ουδεμία επιτρέπεται εργασία δομήσεως, προς εξασφάλιση της χαράξεως των εν λόγω δευτερευουσών οδών,

 

β) Εάν το οικόπεδον έχει πρόσωπο ή δύναται δια τακτοποιήσεως ν' αποκτήσει τοιούτον επί οδού μη χαρακτηριζόμενης μεν στο εγκεκριμένο σχέδιο ως κεντρικής αρτηρίας, αλλά σαφώς καθοριζομένης σε αυτό και εχούσης αφετηρία κεντρική τινά αρτηρία ή αμέσως εφαρμοστέο τι τμήμα του σχεδίου, κατασκευασθείσας δ' επί του εδάφους (δια διαμορφώσεως του καταστρώματος και των πεζοδρομίων εις την κανονική στάθμη καθ' όλον το πλάτος της οδού και κατασκευής των κρασπέδων και ρείθρων των πεζοδρομίων) από της ως άνω αφετηρίας μέχρι τουλάχιστον της θέσεως εν η θα εκτελεσθούν οι εργασίες δομήσεως. Και εν τη περιπτώσει ταύτη ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου ως προς τις δευτερεύουσες οδούς.

 

Εάν ένεκα ελλείψεων του εγκεκριμένου σχεδίου ή αδυνάτου εκτελέσεως κανονικής τακτοποιήσεως των οικοπέδων ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας καθίσταται αδύνατος η πραγμάτωσις των ανωτέρω όρων, οι εργασίες δομήσεως εις τα περί ων η παρούσα παράγραφος τμήματα αποκλείονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.