Νόμος 880/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 4 του νόμου 720/1977 περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων κ.λ.π., αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4.

 

1. Δια την εκτέλεσιν εργασιών εγκρινομένων βάσει των διατάξεων του άρθρου 102 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως οι διατάξεις αυτές εκάστοτε ισχύουν, κατά παρέκκλιση από των ισχυόντων εις την οικεία περιοχήν όρων και περιορισμών δομήσεως, επιβάλλεται ειδικό τέλος οριζόμενο εις ενενήντα εκατοστά της αξίας της γης ήτις θα απαιτείτο να υπάρχει επί πλέον εις την αυτήν θέσιν δια να καλύψει, βάσει των εις την περιοχήν ισχυόντων όρων δομήσεως, τις δια των εγκρινομένων παρεκκλίσεων προκύπτουσες επί πλέον επιφανείας ή, εις περίπτωσιν εφαρμογής του κατ' όγκον συντελεστού, του επί πλέον όγκου κτίσματος ή ετέρων κατασκευών. Εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 και στερουμένων ρυμοτομικού σχεδίου το τέλος του παρόντος άρθρου υπολογίζεται δια το μέρος του κτίσματος το υπερβαίνον τον συντελεστή δομήσεως 1,0 ή συντελεστή κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως 5. Εις πάσας τις περιπτώσεις λαμβάνεται υπ' όψιν η οδηγούσα εις τον υπολογισμό μεγαλυτέρου τέλους υπέρβασις.

 

2. Κατά την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου προς εύρεση της διαφοράς εις τον συντελεστή δομήσεως ή κατ' όγκον εκμετάλλευση, λαμβάνονται υπ' όψιν οι εις την περιοχήν ισχύοντες κατά την έκδοση της οικοδομικής αδείας όροι δομήσεως. Εάν αυτοί είναι επαχθέστεροι δια τον αιτήσαντα την παρέκκλιση από αυτούς που ισχύσαν οποτεδήποτε κατά το προ της υποβολής της αιτήσεως διαρρεύσαν δωδεκάμηνο, τότε θα λαμβάνονται υπ' όψιν οι εντός του χρονικού τούτου διαστήματος ευμενέστερους όρους που ισχύσαν.

 

3. Το τέλος αποτελεί έσοδον του κατά το άρθρο 19 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 περί ρυθμιστικών σχεδίων αστικών περιοχών Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), βαρύνει το πρόσωπον επ' ονόματι του οποίου εκδίδεται η οικοδομική άδεια και δεν επιστρέφεται εις περίπτωσιν μη εκτελέσεων των εργασιών, δι' οιονδήποτε λόγον, ουδέ οφείλεται εκ νέου εις περίπτωσιν αναθεωρήσεως της αδείας άνευ αυξήσεως του συντελεστού δομήσεως ή κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου.

 

4. Το τέλος υπολογίζεται βάσει της αξίας της γης κατά την ημερομηνία εκδόσεως της οικοδομικής αδείας ως η αξία αυτή λαμβάνεται υπ' όψιν κατά τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων. Το επί τη βάσει της δηλούμενης αξίας της γης προκύπτον τέλος, καταβάλλεται εις το Δημόσιον Ταμείον προ της εκδόσεως της αδείας υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και αποδίδεται εις αυτό εντός τριμήνου το αργότερο. Η σχετική δήλωσις απευθύνεται προς τον Οικονομικό Έφορο τον αρμόδιο δια την φορολογία μεταβιβάσεως του ακινήτου ως εκ της θέσεως αυτού. Ο αυτός Οικονομικός Έφορος, καθίσταται αρμόδιος δια τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας της γης ανά μονάδα επιφανείας (προσωρινό και οριστικό) και δια την βεβαίωση της διαφοράς του τέλους της προκυπτούσης κατόπιν του ελέγχου της δηλωθείσης αξίας γης. Δια την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους, ως και δια την επίλυσιν των εκ της επιβολής αυτού διαφορών, εφαρμόζονται αναλόγως οι περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων διατάξεις. Η διαφορά του τέλους που βεβαιώνεται εισπράττεται υπό των Δημοσίων Ταμείων κατά τις περί εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων κείμενες διατάξεις και αποδίδεται ανά τρίμηνον εις το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Δια κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων δύναται να ρυθμισθεί παν θέμα αναγόμενο εις την βεβαίωση και είσπραξη του εσόδου ιδία δε εις τον τύπον των υποβαλλομένων δηλώσεων, τις επί τούτων ενεργείας των αρμοδίων Οικονομικών Εφοριών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών και πάσα συναφής λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.