Νόμος 867/79 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 της δια του άρθρου πρώτου πρώτου του παρόντος κυρούμενης πράξεως αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Οι εκ της εφαρμογής της παρούσης πράξεως τυχόν συναπτόμενες συμβάσεις μεταβιβάσεως ακινήτων και η μεταγραφή τούτων, οι συμβάσεις παροχής ενυπόθηκων δανείων, η εξόφλησις των δόσεων, των εξ αυτών απορρεόντων τόκων, η εγγραφή και η εξάλειψις της προς ασφάλιση αυτών υποθήκης, οι μελέτες δια την ανακατασκευή ή την επισκευή των βλαβέντων κτιρίων, οι εργολαβικές συμβάσεις και τα τιμολόγια δια την εκτέλεσιν των εργασιών, ως και η έκδοσις των οικοδομικών αδειών, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος κρατήσεως ή εισφοράς εν γένει υπέρ του Δημοσίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οιουδήποτε τρίτου, εξαιρέσει του φόρου εισοδήματος.}

 

2. Η δια της προηγουμένης παραγράφου αντικαθιστώμενη διάταξις ισχύει από της ισχύος της δια του άρθρου πρώτου του παρόντος κυρούμενης πράξεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.