Νόμος 867/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της δια του άρθρου πρώτου του παρόντος κυρούμενης Πράξεως προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

 

{Δια την αποκατάστασιν των ζημιών των φερόντων και λοιπών

κοινοτήτων στοιχείων των κτιρίων το δάνειον καλύπτει το σύνολον

της δαπάνης ταύτης. Οι ζημίες εις τα φέροντα στοιχεία των κτιρίων

αποκαθίστανται εκ του προϊόντος των δανείων κατ' απόλυτον

προτεραιότητα.}

 

2. Η παράγραφος 4 του αυτού άρθρου 2 της κυρούμενης Πράξεως αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων τάσσεται τρίμηνος προθεσμία δια την υποβολή αιτήσεων δανειοδοτήσεως εκ μέρους των δικαιούχων, δυναμένη δι' ομοίων αποφάσεων να παρατείνεται από της λήξεως εκάστοτε της προηγουμένης και μέχρι το πολύ της 31-12-1979.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.