Νόμος 716/77 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Πιστοποιητικά πείρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η απαιτουμένη πείρα στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος αποδεικνύεται με την προσαγωγή αρμοδίως σχετικών πιστοποιητικών εκ των οποίων να προκύπτει η ουσιαστική συμβολή του μελετητή σε συγκεκριμένο τομέα και αντικείμενο μελετών που έχουν εκπονηθεί, επίβλεψης ή κατασκευής έργων όπως και από κάθε σχετικό στοιχείο.

 

2. Τα πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969, εκτός εάν ο εργοδότης τυγχάνει το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής αυτοδιοικήσεως, Δημόσιες Επιχειρήσεις ή Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας. Στην περίπτωση αυτή τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τον επιβλέποντα και θεωρούνται από την προϊσταμένη Αρχής του. Στα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 δίδεται ευρεία δημοσιότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.