Νόμος 716/77 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Μελετητές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H ιδιότητα του μελετητή αποκτάται με την εγγραφή στο μητρώο μελετητών και με τη χορήγηση πτυχίου μελετητή.

 

2. Την ιδιότητα του μελετητή δεν μπορούν να αποκτήσουν:

α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τετραετία από την κτήση του διπλώματος.

β) Όσοι τελούν υπό υπαλληλική σχέση οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων των υφηγητών, επιμελητών και βοηθών ανωτάτων σχολών, όπως και των αποδεδειγμένα υπαλλήλων γραφείων μελετών, οι όποιοι όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το πτυχίο τους αυτοτελώς.

γ) Οι εν ενεργεία Καθηγητές ανωτάτων και ανωτέρων σχολών.

δ) Οι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτη δημοσίων έργων και οι με οποιοδήποτε τρόπο παρέχοντες τις υπηρεσίες τους σε αυτούς, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπεται αυτό κατά τις διατάξεις περί εκτέλεσης των δημοσίων έργων.

 

3. Κάθε μελετητής υποχρεούται κατά την εγγραφή του στο Μητρώο Μελετών να δηλώσει μία και μοναδική επαγγελματική έδρα ως μελετητή.

 
4. Κάθε μελετητής μπορεί να εγγραφεί με αίτησή του στο Μητρώο μελετητών σε δύο το πολύ κατηγορίες μελετών καθοριζόμενες από το άρθρο 7 του παρόντος εκδιδομένου Προεδρικού Διατάγματος, σχετικές με την επιστημονική ειδικότητα αυτού, με δυναμικό υπολογιζόμενο σε μονάδες βάσει της ανάλογης πείρας του στην εκπόνηση αντίστοιχων προς κάθε μία από τις αιτούμενες από αυτόν κατηγορίες μελετών ή στην επίβλεψη ή κατασκευή συναφών έργων, και των ετών από την κτήση του διπλώματος όπως παρακάτω:

α. Μελετητής, ανεξαρτήτως πείρας, που έχει συμπληρώσει τετραετία από την κτήση του διπλώματος:
Μία μονάδα.
β. Μελετητής που έχει συμπληρώσει οκταετία από την κτήση διπλώματος και με αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική πείρα:
Δύο μονάδες.
γ. Μελετητής που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση διπλώματος και με αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική πείρα:
Τρεις μονάδες.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.