Νόμος 669/77 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 28 και 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4029/1959 περί αργούντων Μεταλλείων κ.λ.π. συμβάσεις μισθώσεως ή εισφοράς του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών, που συνομολογήθηκαν προ της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τελούν εν ισχύ παρατείνονται, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίας της αρχικής συμβάσεως ή της τυχόν κατά παράτασιν τοιαύτης, εξαιρέσει του εν αυτές προβλεπομένου μισθώματος, δια μονομερούς δηλώσεως του μισθωτού ή του προς ον η εισφορά, επί μίαν ή περισσότερους τριετίας και μέχρι συμπληρώσεως δεκαπενταετίας από της υπογραφής της αρχικής συμβάσεως ή εν περιπτώσει ανανεώσεως από της υπογραφής της τελευταίας τοιαύτης.

 

2. Εφ' όσον μεταξύ των ενδιαφερομένων δεν επέλθει συμφωνία δια τον καθορισμό του μισθώματος, τούτο καθορίζεται, αιτήσει εκατέρου των μερών, υπό του αρμοδίου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου δικάζονται, κατά την διαδικασίαν των άρθρων 647 έως 662 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

3. Η υπό της παραγράφου 1 του παρόντος προβλεπομένη παράτασις έχει εφαρμογήν υπό τις προϋποθέσεις ότι το λατομείον ευρίσκεται εν λειτουργία κατά την ισχύ του παρόντος νόμου και ο προς ον το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του λατομείου ήθελε αποκτήσει την σχετική άδεια εκμεταλλεύσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση γ' του άρθρου 36 του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984), μόνο ως προς τις διατάξεις που αφορούν στα αδρανή υλικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.