Νόμος 4609/19 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 16, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, καθορίζεται το ανώτατο όριο των εξόδων κηδείας και των λοιπών εξόδων, ο τρόπος και τα απαιτούμενα για την καταβολή τους δικαιολογητικά, οι κατηγορίες δικαιούχων είσπραξης, καθώς κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2. Για την εφαρμογή των άρθρων 27, 28 και 29:

 

α. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και γνώμη του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), καθορίζονται η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες, το έργο, η πηγή και ο τρόπος κάλυψης της μισθολογικής και ασφαλιστικής δαπάνης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο και το ιδιωτικό νηπιαγωγείο του Ναυστάθμου Κρήτης, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β',

 

β. με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το έργο του προέδρου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) σχετικά με τα σχολεία του Ναυστάθμου Κρήτης.

 

3. Για την εφαρμογή του άρθρου 31:

 

α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ποσοστό επί των εισακτέων ανά στρατιωτική σχολή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα, για την εφαρμογή της παραγράφου 1.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ειδικό ποσοστό που αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την εφαρμογή της παραγράφου 2.

 

4. Για την εφαρμογή του άρθρου 39, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας και εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι λιμένες στους οποίους συγκροτούνται και λειτουργούν Επιτροπές Λιμένων (ΕΛ), οι Περιφερειακές Επιτροπές Λιμένων (ΠΕΛ) στις οποίες υπάγονται οι συγκροτούμενες Επιτροπές Λιμένων, τα κριτήρια επιλογής του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ), η συγκρότηση και οι επιμέρους αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ), των Περιφερειακών Επιτροπών Λιμένων και των Επιτροπών Λιμένων, η στελέχωση και οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας (ΓΓ) και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ΥΥΠ/ΠΧΛ.

 

5. Για την εφαρμογή του άρθρου 40, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι απαιτήσεις αξιοπλοΐας των στρατιωτικών αεροσκαφών και των λοιπών προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησής τους, οι απαιτήσεις λειτουργίας των φορέων σχεδίασης, κατασκευής, συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού συντήρησης στρατιωτικών αεροσκαφών και η διαδικασία πιστοποίησής τους, η διαδικασία αναγνώρισης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας αεροσκαφών και λοιπών προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών, καθώς και πιστοποιήσεων φορέων σχεδίασης, κατασκευής, συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού συντήρησης που έχουν εκδοθεί από αρχές αξιοπλοΐας άλλων χωρών, η διάρθρωση και η στελέχωση της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

6. Για την εφαρμογή του άρθρου 41:

 

α. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τύπος, τα γενικά χαρακτηριστικά ασφαλείας και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

β. με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές των δελτίων ταυτότητας, οι οποίες είναι απόρρητες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.