Νόμος 4609/19 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Μεταβατικές - τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 5 και 7 έως 12 του άρθρου 3 εφαρμόζονται από τις κρίσεις έτους 2020.

 

2. Εθελοντές Μακράς Θητείας, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, έχουν καταληφθεί από το προβλεπόμενο όριο ηλικίας και συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 39Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 445/1974, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέσα σε 20 ημέρες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος. Οι αιτούντες παραμένουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους. Αν η αίτησή τους απορριφθεί αποστρατεύονται άμεσα, ενώ αν γίνει αποδεκτή, τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε, βάσει των ορίων ηλικίας, να τεθούν σε αποστρατεία. Σε όσους Εθελοντές Μακράς Θητείας έχει απονεμηθεί ο αποστρατευτικός βαθμός του ανθυπολοχαγού, ανακαλείται η διοικητική πράξη της προαγωγής τους και υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων με τον βαθμό που έφεραν πριν από αυτήν και μπορεί να λάβουν αποστρατευτικό βαθμό στο μέλλον.

 

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται και για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας, οι οποίοι αποστρατεύτηκαν από την 31-12-2018 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε 1 μήνα από την έναρξη της ισχύος του παρόντος.

 

4. Σε έκτακτη σύνοδο των αρμόδιων συμβουλίων κρίσεων που γίνεται μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επαναλαμβάνονται οι συναρτώμενες οπωσδήποτε με την κλίμακα βαθμολογίας των υποχρεωτικών σχολείων φοίτησης των Ενόπλων Δυνάμεων κρίσεις των αξιωματικών που κρίθηκαν Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό, ανεξαρτήτως αν στη συνέχεια κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων, αποκλειστικά λόγω της επίδοσης στα υποχρεωτικά σχολεία φοίτησης των Ενόπλων Δυνάμεων με επίδοση καλώς ή μετρίως, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του νόμου 3883/2010.

 

Εφόσον οι ανωτέρω κρινόμενοι κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά από τότε που προήχθησαν οι ομοιόβαθμοί τους και ανακτούν την αρχαιότητά τους.

 

Οι προαναφερόμενες δυσμενείς κρίσεις θεωρούνται ως ουδέποτε γενόμενες και αίρεται κάθε παρεπόμενη συνέπειά τους.

 

5. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπτάμενων της Σχολής Ικάρων, που διαγράφηκαν από αυτήν κατά το πρώτο έτος σπουδών λόγω πτητικής ακαταλληλότητας, μπορούν να επανέλθουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και να επανεγγραφούν στη Σχολή Ικάρων μετατασσόμενοι σε μία από τις κατευθύνσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003), όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του παρόντος, εφόσον υποβάλουν αίτηση μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τέταρτο (24ο) έτος της ηλικίας τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία που καθορίζεται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3187/2003, όπως η περίπτωση αυτή αντικαθίσταται με το άρθρο 26 του παρόντος.

 

6. Οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών που διαγράφηκαν από αυτές λόγω σωματικής ανικανότητας ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, μπορούν να επανεγγραφούν στις Στρατιωτικές Σχολές και να ενταχθούν στις ειδικές καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα σε (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τέταρτο έτος (24ο) της ηλικίας τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30.

 

7. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου καλύπτονται όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 από το επόμενο οικονομικό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αποζημίωση διδασκαλίας του στρατιωτικού εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει οριστεί για παροχή εκπαιδευτικού έργου διέπεται από τις προϊσχύσασες, κατά περίπτωση, διατάξεις μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

 

8. Η αποζημίωση διδασκαλίας του στρατιωτικού εκπαιδευτικού προσωπικού των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 26, το οποίο έχει οριστεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, να παρέχει εκπαιδευτικό έργο, διέπεται από τις προϊσχύσασες, κατά περίπτωση, διατάξεις, μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο ορίστηκε και αν έχει οριστεί για περισσότερα του ενός ακαδημαϊκά έτη, διέπεται από τις προϊσχύσασες διατάξεις μόνο για το πρώτο από αυτά.

 

9. Διαδικασίες κρίσεων, επανακρίσεων, προαγωγών, μεταθέσεων και αποσπάσεων ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διενεργούνται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 3.

 

10. Η εφαρμογή των προβλέψεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 ολοκληρώνονται σε βάθος τριετίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.