Νόμος 4609/19 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 2919/2001


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

To άρθρο 13 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ)

 

1. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνιστάται Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ), το οποίο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραμματισμό της κυβερνητικής πολιτικής, τόσο στον τομέα της αμυντικής έρευνας και της τεχνολογίας όσο και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο της Εθνικής Αμυντικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ).

 

2. Το Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας επιφορτίζεται επιπλέον με την υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, διά της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), για:

 

α. την τροποποίηση της Εθνικής Αμυντικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής,

β. την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Αμυντικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής,

γ. την παρακολούθηση της εφαρμογής και της υλοποίησης της τρέχουσας Εθνικής Αμυντικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής,

δ. τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας, τεχνολογίας και βιομηχανίας της χώρας,

ε. τη χάραξη της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής της χώρας,

στ. τις βασικές επιλογές της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας,

ζ. τα μείζονα προγράμματα αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας,

η. τη χρηματοδότηση των ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των ερευνητικών κέντρων,

θ. τη συνεργασία με εθνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα, με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς,

ι. την εκπροσώπηση σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες.

 

3. Τα μέλη του Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

 

4. Το Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας αποτελείται από:

 

α. τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕ.) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως πρόεδρο,

β. 1 εκπρόσωπο από το κάθε Γενικό Επιτελείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α., Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Α.),

γ. 1 εκπρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.),

δ. 1 εκπρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.),

ε. 1 εκπρόσωπο από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (Σ.Ε.Κ.Π.Υ.),

στ. 1 εκπρόσωπο από την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής και Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.),

ζ. 1 καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της περιφέρειας Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την έρευνα και την τεχνολογία,

η. 1 εκπρόσωπο από τον Ενιαίο Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Φ.Α.Ε.Τ.), ως μέλος. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Α.Ε.Τ., η εκπροσώπησή του θα γίνεται από εκπρόσωπο των ερευνητικών κέντρων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Κ.Ε.ΤΕ.Σ., Γ.Ε.ΤΕ.Ν. ή Κ.Ε.Τ.Α.Α.) ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.),

θ. 1 εκπρόσωπο από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.),

ι. 1 εκπρόσωπο από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

ι)α. 1 εκπρόσωπο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

ι)β. 1 καθηγητή από το κάθε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ. και Σ.Ι.), με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την έρευνα και την τεχνολογία.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διάρθρωση και λειτουργία του Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.