Νόμος 4583/18 - Άρθρο 104

Άρθρο 104: Τροποποίηση του άρθρου 145Α του νόμου 4261/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2017/2399)

 

1. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 145Α του νόμου [Ν] 4261/2014 η φράση των άρθρων 57 ή 58 του νόμου ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ αντικαθίσταται με τη φράση των εσωτερικών άρθρων 57 ή 58 του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015.

 

2. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 145Α του νόμου [Ν] 4261/2014 η φράση του άρθρου 104 του νόμου ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ αντικαθίσταται με τη φράση του εσωτερικού άρθρου 104 του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015.

 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 145Α του νόμου [Ν] 4261/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Οι ακόλουθες απαιτήσεις:

 

α)α) Απαιτήσεις του Ταμείου Εξυγίανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 98 σε περίπτωση χρηματοδότησης με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταμείου Εξυγίανσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95 του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015.

 

β)β) Απαιτήσεις από επιλέξιμες καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατά το τμήμα που υπερβαίνουν το όριο κάλυψης κατά το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/2016), όπως και από καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα ήταν επιλέξιμες αν δεν είχαν γίνει μέσω υποκαταστημάτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ένωση.}

 

4. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 145Α του νόμου [Ν] 4261/2014 η φράση με την έννοια της περίπτωσης β' παράγραφος 2 του άρθρου 2 και της περίπτωσης α' παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου 3746/2009 αντικαθίσταται με τη φράση με την έννοια των άρθρων 12 και 13 του νόμου [Ν] 4370/2016.

 

5. Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 145Α του νόμου [Ν] 4261/2014 η φράση κατά την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3746/2009 αντικαθίσταται με τις λέξεις κατά το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 4370/2016.

 

6. Στην περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 145Α του νόμου [Ν] 4261/2014 η φράση σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3746/2009, στις οποίες όμως δεν συμπεριλαμβάνονται οι καταθέσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις 3, 14, 15 της διάταξης αυτής αντικαθίσταται με τη φράση σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 4370/2016, στις οποίες όμως δεν συμπεριλαμβάνονται οι καταθέσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση β' της διάταξης αυτής.

 

7. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 145Α του νόμου [Ν] 4261/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ) Όλες οι απαιτήσεις, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις ούτε είναι μειωμένης εξασφάλισης κατά την αντίστοιχη σύμβαση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαιτήσεις από δάνεια και άλλες πιστωτικές συμβάσεις, από χρεωστικά μέσα έκδοσης του πιστωτικού ιδρύματος, από συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή από παράγωγα. Η παρούσα περίπτωση δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις που πηγάζουν από χρεωστικά μέσα έκδοσης του πιστωτικού ιδρύματος, οι οποίες εμπίπτουν στην παράγραφο 1)α. Η παρούσα περίπτωση δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις που απορρέουν από εγγυήσεις που έχουν δοθεί από το πιστωτικό ίδρυμα για χρεωστικά μέσα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1)α, έκδοσης θυγατρικών του, ή για υβριδικούς τίτλους έκδοσης θυγατρικών του με την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014), είτε αυτές οι θυγατρικές εδρεύουν στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις τέτοιων θυγατρικών του πιστωτικού ιδρύματος, όταν αυτές οι απαιτήσεις απορρέουν από σύμβαση δανείου ή κατάθεσης με το πιστωτικό ίδρυμα, διά της οποίας συμβάσεως δανείζεται ή κατατίθεται στο πιστωτικό ίδρυμα το προϊόν της έκδοσης ομολογιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1)α, ή υβριδικών τίτλων από αυτές τις θυγατρικές. Σε περίπτωση κατάθεσης τέτοιας θυγατρικής στο πιστωτικό ίδρυμα, το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται στο τμήμα της κατάθεσης που δεν εμπίπτει στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου. Οι απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εμπίπτουν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο ανωτέρω, κατατάσσονται ως κοινές απαιτήσεις χωρίς προνόμιο με την έννοια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Πτωχευτικού Κώδικα, εκτός εάν οι υποχρεώσεις της θυγατρικής από τα χρεωστικά μέσα ή τους υβριδικούς τίτλους έκδοσής της, και για τις οποίες έχει δοθεί εγγύηση ή έχει συναφθεί σύμβαση δανείου ή κατάθεσης με την έννοια του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου, είναι μειωμένης εξασφάλισης στην κατάταξη των υποχρεώσεων της ίδιας της θυγατρικής. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση οι απαιτήσεις κατά του πιστωτικού ιδρύματος που εμπίπτουν στο τρίτο και το τέταρτο εδάφιο είναι επίσης μειωμένης εξασφάλισης κατά τον ίδιο τρόπο.}

 

8. Στο άρθρο 145Α του νόμου [Ν] 4261/2014, προστίθεται παράγραφος 1)α ως εξής:

 

{1. α. Την προνομιακή κατάταξη της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 δεν έχουν απαιτήσεις από χρεωστικά μέσα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) η αρχική συμβατική διάρκειά τους είναι τουλάχιστον 1 έτος,

 

β) δεν περιέχουν ενσωματωμένα παράγωγα και δεν είναι παράγωγα,

 

γ) τα σχετικά συμβατικά έγγραφα και, κατά περίπτωση, το ενημερωτικό δελτίο αναφέρουν ρητώς τη χαμηλότερη σειρά κατάταξης με την έννοια της παρούσας παραγράφου.

 

Τα χρεωστικά μέσα δεν θεωρούνται ότι περιέχουν ενσωματωμένα παράγωγα μόνο επειδή έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο που βασίζεται σε ευρέως χρησιμοποιούμενο επιτόκιο αναφοράς ή επειδή είναι εκφρασμένα σε αλλοδαπό νόμισμα.}

 

9. Απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και ενέπιπταν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 145Α του νόμου [Ν] 4261/2014, όπως αυτό είχε πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην ίδια σειρά και συντρέχουν με τις απαιτήσεις που γεννώνται μετά τη θέση του σε ισχύ και εμπίπτουν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.