Νόμος 4532/18 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017) οι λέξεις καλωδιακού δικτύου ή δορυφορικού συστήματος, με ή χωρίς την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης) αντικαθίστανται από τις λέξεις ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας.

 

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νόμου 4487/2017, μετά τη φράση Στο νομικό αυτό πρόσωπο συμμετέχουν οι λέξεις ως εταίροι ή μέλη οι αντιπροσωπευτικοί φορείς των τηλεοπτικών οργανισμών, των διαφημιζομένων και των διαφημιστικών επιχειρήσεων αντικαθίστανται από τις λέξεις:

 

{οι ακόλουθοι αντιπροσωπευτικοί φορείς: για τους τηλεοπτικούς οργανισμούς η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, για τους διαφημιζόμενους ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος και για τις διαφημιστικές επιχειρήσεις η Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος,}

 

γ) Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νόμου 4487/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στους σκοπούς του ανωτέρω νομικού προσώπου περιλαμβάνεται αναγκαίως ο κατά τα ως άνω σκοπός ίδρυσής του.}

 

δ) Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόμου 4487/2017 προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Υπεύθυνος λειτουργίας: Το νομικό πρόσωπο που διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, στο οποίο ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την τεχνολογική υποστήριξη και τη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαχειριστή. Τα στοιχεία του υπεύθυνου λειτουργίας γνωστοποιούνται από τον διαχειριστή στον ρυθμιστή ευθύς μετά την ανωτέρω.}

 

και αναριθμούνται οι παράγραφοι 10, 11, 12 σε 11, 12, 13.

 

2. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου 4487/2017 αριθμείται ως περίπτωση α' και μετά τη φράση Στο Σύστημα συμμετέχουν οι λέξεις όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας) αντικαθίσταται από τις λέξεις οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί.

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 4487/2017 προστίθενται περιπτώσεις β' και γ' ως εξής:

 

{β) Στο Σύστημα δύνανται να συμμετέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου, οι οποίοι λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια και εκπέμπουν είτε μέσω επίγειου δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής, ελεύθερης λήψης, περιφερειακής εμβέλειας είτε μέσω καλωδιακού δικτύου ή δορυφορικού συστήματος ή του διαδικτύου, με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (συνδρομητικής λήψης), καθώς και η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση.

 

γ) Ο διαχειριστής συμβάλλεται με τα πρόσωπα των περιπτώσεων α' και β'. Η αποδοχή της δήλωσης βούλησης συμμετοχής στο Σύστημα των προσώπων αυτών είναι υποχρεωτική για τον διαχειριστή, εφόσον πληρούνται οι όροι της σύμβασης, που καθορίζονται από τον διαχειριστή για το σύνολο των συμβαλλομένων με αυτόν.}

 

γ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4487/2017, μετά τις λέξεις επαρκείς εγγυήσεις προστίθεται η φράση που καθορίζονται από έκαστο τηλεοπτικό οργανισμό.

 

δ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4487/2017 μετά τις λέξεις Το κόστος λειτουργίας του Συστήματος προστίθεται η φράση το οποίο επιμερίζεται στο κόστος σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του Συστήματος και στο κόστος ανά διαφημιστική συναλλαγή, για τη συντήρηση και λειτουργία του Συστήματος, καθορίζεται από τον διαχειριστή με ενιαία κριτήρια για τους συμμετέχοντες και και, μετά τις λέξεις καταβάλλεται από, οι λέξεις τους συμμετέχοντες αντικαθίστανται από τη λέξη αυτούς.

 

3. Στο άρθρο 4 του νόμου 4487/2017 η ημερομηνία 01-09-2018 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 01-01-2019.

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρο 5 του νόμου 4487/2017, μετά τις λέξεις περίπτωση δ' της παραγράφου 3, και προστίθεται η φράση κατόπιν απόφασης του διαχειριστή και, μετά τις λέξεις δύναται επιπλέον να περιλαμβάνει προστίθεται η φράση για τις συναλλαγές διάθεσης διαφημιστικού χρόνου και λοιπές εφαρμογές που αποφασίζει έκαστος τηλεοπτικός οργανισμός:.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 4487/2017 προστίθεται η φράση ή τον υπεύθυνο λειτουργίας, εφόσον του ανατεθεί από τον διαχειριστή.

 

6. α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του νόμου 4487/2017, μετά τις λέξεις Ο διαχειριστής του Συστήματος προστίθεται η φράση ή ο υπεύθυνος λειτουργίας για όσες λειτουργίες του ανατεθούν.

 

β) Στην περίπτωση ι)δ' του άρθρου 7 του νόμου 4487/2017, μετά τη λέξη υποχρεούται προστίθεται η φράση στην τήρηση των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων και προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών των συμμετεχόντων στο Σύστημα, καθώς και.

 

7. α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 του νόμου 4487/2017 μετά τις λέξεις ο ρυθμιστής αποφασίζει προστίθεται η λέξη αιτιολογημένα και μετά τις λέξεις έχοντος έννομο συμφέρον και προστίθεται η φράση μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου,.

 

β) Στην υποπερίπτωση β' της περίπτωσης Α' του άρθρου 10 του νόμου 4487/2017 οι λέξεις και ο αριθμός 500.000 € αντικαθίστανται από τις λέξεις και τον αριθμό 100.000 € και στη συνέχεια προστίθεται η φράση και σε κάθε περίπτωση μέχρι του 2% του ποσού των ακαθάριστων εισπράξεων του διαχειριστή από τις πραγματοποιηθείσες χρεώσεις των συμμετεχόντων κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 3 κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση.

 

γ) Στο τέλος της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης Α' του άρθρου 10 του νόμου 4487/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εάν υφίσταται υπεύθυνος λειτουργίας, το πρόστιμο επιβάλλεται σε αυτόν.}

 

δ) Στην περίπτωση β' του άρθρου 10 του νόμου 4487/2017, η υποπερίπτωση α' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. σύσταση προς συμμόρφωση με προειδοποίηση επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων}

 

και η υποπερίπτωση β' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. πρόστιμο ποσού από 10.000 € έως 100.000 €.}

 

8. Στο άρθρο 11 του νόμου 4487/2017, μετά τις λέξεις εκδίδεται ύστερα από προστίθεται η λέξη σύμφωνη.

 

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.