Νόμος 4487/17 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Λειτουργία Συστήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Σύστημα έχει τη μορφή ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή κάθε συναλλαγής διάθεσης διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών.

 

2. Η πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής κάθε συναλλαγής διάθεσης διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών, στο οποίο διασφαλίζεται η ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών του σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 3, και κατόπιν απόφασης του διαχειριστή δύναται επιπλέον να περιλαμβάνει για τις συναλλαγές διάθεσης διαφημιστικού χρόνου και λοιπές εφαρμογές που αποφασίζει έκαστος τηλεοπτικός οργανισμός:

 

α. ένα ηλεκτρονικό σύστημα δημοπρασίας, μέσω του οποίου προσδιορίζονται οι τιμές πώλησης των προϊόντων των τηλεοπτικών οργανισμών, πραγματοποιούνται οι συναλλαγές μεταξύ πωλητών και αγοραστών, κατανέμεται ο διαφημιστικός χρόνος και υπολογίζονται οι χρεώσεις ανά διαφημιζόμενο και οι αμοιβές των συμμετεχόντων,

 

β. μία διαχειριστική εφαρμογή με τη μορφή ενός συστήματος τιμολόγησης, εισπράξεων και εκκαθαρίσεων των συναλλαγών που έχουν καταγραφεί στο Σύστημα ή έχουν διενεργηθεί με το ηλεκτρονικό σύστημα της περίπτωσης α'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

3. Το ηλεκτρονικό σύστημα δημοπρασίας λειτουργεί ως εξής:

 

α. μετά τον καθορισμό της αρχικής τιμής πώλησης του προϊόντος από κάθε τηλεοπτικό οργανισμό, το Σύστημα προσδιορίζει τις τιμές και την κατανομή του διαφημιστικού χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά και τη ζήτηση, με τη χρήση κατάλληλων αλγορίθμων βελτιστοποίησης,

 

β. το Σύστημα επιτρέπει την ελεύθερη διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής των πωλητών με κλιμακωτές εκπτώσεις βάσει όγκου συναλλαγών των αγοραστών, οι οποίες περιλαμβάνονται πάντοτε στο τιμολόγιο που εκδίδεται επί των συναλλαγών αυτών και δεν μπορούν να χορηγούνται σε άλλη χρονική στιγμή,

 

γ. το Σύστημα επιτρέπει την προαγορά διαφημιστικού χρόνου,

 

δ. το Σύστημα διασφαλίζει την ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών του. Συγκεκριμένα: α)α) κάθε συμμετέχων έχει πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές που διενεργούνται από αυτόν και στις μη εμπιστευτικές πληροφορίες χρήσης του Συστήματος (κάθετη διαφάνεια) και β)β) οι συμμετέχοντες δεν έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες των λοιπών συμμετεχόντων (οριζόντια εμπιστευτικότητα).

 

4. Το Σύστημα τιμολόγησης, εισπράξεων και εκκαθαρίσεων των συναλλαγών:

 

α. εκτελεί την τελική εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν και εκδίδει μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης τιμολόγια και λοιπά παραστατικά,

 

β. εκκαθαρίζει τις εισπράξεις και κατανέμει τα ποσά που εισπράττονται στον κάθε συμμετέχοντα, προβαίνοντας στις νόμιμες κρατήσεις,

 

γ. καθορίζει το πιστωτικό όριο του κάθε συμμετέχοντος και ελέγχει την τήρησή του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.