Νόμος 4487/17 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, ο ρυθμιστής αποφασίζει αιτιολογημένα, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον και μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου, για την επιβολή μίας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω διοικητικές κυρώσεις, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος, τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στο Σύστημα, στους συμμετέχοντες και στις συναλλαγές και την καθ' υποτροπή τέλεση παραβάσεων του παρόντος:

 

Α. Στον διαχειριστή:

 

α. σύσταση προς συμμόρφωση με προειδοποίηση επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων,

β. πρόστιμο ποσού από 20.000 € έως 100.000 € και σε κάθε περίπτωση μέχρι του 2% του ποσού των ακαθάριστων εισπράξεων του διαχειριστή από τις πραγματοποιηθείσες χρεώσεις των συμμετεχόντων κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 3 κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση. Εάν υφίσταται υπεύθυνος λειτουργίας, το πρόστιμο επιβάλλεται σε αυτόν.

 

Β. Στους συμμετέχοντες είτε αυτοτελώς είτε σωρευτικά:

 

α. σύσταση προς συμμόρφωση με προειδοποίηση επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων,

β. πρόστιμο ποσού από 10.000 € έως 100.000 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.