Νόμος 4519/18 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διοικητικό Συμβούλιο των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 διοικούνται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από:

 

α)α) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του,

 

β)β) 1 εκπρόσωπο του οικείου δήμου, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

γ)γ) 1 εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,

 

δ)δ) 2 εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής κοινότητας ή στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

ε)ε) 1 εκπρόσωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν ως αντικείμενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη τεκμηριωμένη εμπειρία σε σχετικά θέματα, με τον αναπληρωτή του,

 

στ)στ) 1 εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του προστατευτέου αντικειμένου, με τον αναπληρωτή του.

 

β) Για την υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης α', όπου οι εμπλεκόμενοι δήμοι είναι περισσότεροι του ενός, ο εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ). Σε περίπτωση εμπλοκής περισσοτέρων της μίας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ο εκπρόσωπος των δήμων ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, στην επικράτεια της οποίας εντοπίζεται το μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα των προστατευόμενων περιοχών του συγκεκριμένου φορέα, ο δε αναπληρωτής του ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, στην επικράτεια της οποίας εντοπίζεται το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα των προστατευόμενων περιοχών του συγκεκριμένου φορέα.

 

γ) Για την υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης α', όπου οι εμπλεκόμενες Περιφέρειες είναι περισσότερες της μίας, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας, στην επικράτεια της οποίας εντοπίζεται το μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα των προστατευόμενων περιοχών του συγκεκριμένου φορέα, ο δε αναπληρωτής του ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας, στην επικράτεια της οποίας εντοπίζεται το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα των προστατευόμενων περιοχών του συγκεκριμένου φορέα.

 

δ) Τα προτεινόμενα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους πρέπει να είναι διαφορετικά πρόσωπα ανά Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, με εξαίρεση τα μέλη της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης α'.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ένα από τα μέλη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 με αναγνωρισμένη επιστημονική επάρκεια, εμπειρία και ενεργό δράση σε ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν μπορεί να οριστεί πρόεδρος ή μέλος πρόσωπο που έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων, στη δασική νομοθεσία και για οποιοδήποτε οικονομικό έγκλημα.

 

3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να ορίσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 6 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000), αποστέλλει σχετική έγγραφη πρόσκληση υπόδειξης μελών στις αρμόδιες αρχές και στους φορείς της περίπτωσης α' της παραγράφου 1. Οι ανωτέρω οφείλουν, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης, να υποδείξουν πρόσωπα για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παραλείψουν ή αρνηθούν να υποδείξουν μέλος ή μέλη και τους αναπληρωτές τους μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει στη θέση των ελλειπόντων μελών πρόσωπα εγνωσμένης εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή με το έργο των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Μέσα σε 30 ημέρες από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα μέλη και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

 

4. Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου του, συγκροτείται αυτό σε σώμα με εκλογή μεταξύ των μελών Αντιπροέδρου και Γραμματέα.

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά 1 φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από 3 μέλη. Η σύγκλησή του γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του προς όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται όλοι οι Δήμοι που έχουν χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από 3 συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη μπορεί να συζητηθούν εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των παριστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα 4 τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

7. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των μελών και οι λαμβανόμενες αποφάσεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη, σε περίπτωση δε άρνησης μέλους να υπογράψει γίνεται σχετική μνεία και αναγράφονται οι λόγοι της άρνησής του. Τα πρακτικά μπορεί να τηρούνται και με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση.

 

8. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και β) εκπροσωπεί τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης δημόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικά τρίτων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο όργανο του φορέα. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του κάθε φορά που κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο και αν αυτός κωλύεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

9. Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ορισμό των μελών Διοικητικού Συμβουλίου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εκδίδεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2018.

 

10. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών δεν αμείβονται για το έργο τους. Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιτίας του ειδικού αντικειμένου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και της σχετικής εμπειρίας και γνώσης της περιοχής ευθύνης που οφείλουν να έχουν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, δεν τηρείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.