Νόμος 4497/17 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Επιτροπές Λαϊκών Αγορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής και η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με 15 τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με τριετή θητεία. Γραμματειακή υποστήριξη στις εν λόγω Επιτροπές παρέχουν υπάλληλοι των οικείων Περιφερειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Η συγκρότηση των εν λόγω επιτροπών έχει ως εξής:

 

Α. Για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής:

 

α. τον αποκλειστικά αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, εφόσον υφίσταται, ή οποιονδήποτε εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο,

β. έξι μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, ένα εκ των οποίων εκλέγεται από το σύνολο των συνδυασμών της μειοψηφίας,

γ. ένα μέλος που υποδεικνύεται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ),

δ. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας,

ε. 6 εκπροσώπους των Ομοσπονδιών πωλητών, από τους οποίους 3 είναι παραγωγοί πωλητές και 3 είναι επαγγελματίες πωλητές. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 με κριτήρια, όπως τον αριθμό των παραγωγών και επαγγελματιών που οι Ομοσπονδίες εκπροσωπούν και την κάλυψη κατά το δυνατό ευρύτερης χωρικής έκτασης δραστηριοποίησης. Από τους 6 εκπροσώπους των Ομοσπονδιών πωλητών, οι 2, ένας παραγωγός και ένας επαγγελματίας πωλητής, προέρχονται από σωματεία που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων.

 

Β. Για τις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης:

 

α. τον αποκλειστικά αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, εφόσον υφίσταται, ή οποιονδήποτε εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο,

β. έξι μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, ένα εκ των οποίων εκλέγεται από το σύνολο των συνδυασμών της μειοψηφίας,

γ. ένα μέλος που υποδεικνύεται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ),

δ. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας,

ε. 6 εκπροσώπους των Ομοσπονδιών πωλητών, από τους οποίους 3 είναι παραγωγοί πωλητές και 3 είναι επαγγελματίες πωλητές. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 με κριτήρια, όπως τον αριθμό των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών που οι Ομοσπονδίες εκπροσωπούν και την κάλυψη κατά το δυνατό ευρύτερης χωρικής έκτασης δραστηριοποίησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 101 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

3. Τα μέλη των περιπτώσεων γ' και ε' της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι αναπληρωτές τους προτείνονται από τις οικείες ΠΕΔ και Ομοσπονδίες, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης αναπληρώνει ένας από τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, που ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.

 

4. Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών των Περιφερειών Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης μπορεί να παρίστανται εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκπρόσωπος του Υπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Επίσης, στις συνεδριάσεις των Επιτροπών μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να διατυπώσουν απόψεις επί ζητημάτων σχετικών με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών που τους αφορούν.

 

5. Με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη σε καθεμία από τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες συγκροτείται Επιτροπή Λαϊκών αγορών Περιφερειακής Ενότητας με εννέα τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και τριετή θητεία. Η Επιτροπή συγκροτείται από:

 

α. έναν θεματικό Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, εφόσον υφίσταται, ή έναν Περιφερειακό Σύμβουλο εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο,

β. τρεις εκπροσώπους που ορίζει η οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων και προέρχονται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα,

γ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης,

δ. έναν υπάλληλο της οικείας Δ.Α.Ο.Κ.,

ε. τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, στα όρια του οποίου λειτουργούν οι περισσότερες λαϊκές αγορές της Περιφερειακής Ενότητας,

στ. έναν εκπρόσωπο παραγωγών πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και προτείνεται από την Ομοσπονδία ή το Σύλλογο, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους παραγωγούς πωλητές της Περιφερειακής Ενότητας εφόσον υπάρχει,

ζ. έναν εκπρόσωπο των επαγγελματιών πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και προτείνεται από την Ομοσπονδία ή το Σύλλογο, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους επαγγελματίες πωλητές της Περιφερειακής Ενότητας εφόσον υπάρχει.

 

Η οικεία Περιφερειακή Ενότητα παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη των ανωτέρω Επιτροπών.

 

Τα στελέχη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι μέλη των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών, απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται ως παραγωγοί ή επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 46 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

6. Οι Επιτροπές Λαϊκών Αγορών είναι αρμόδιες για:

 

α. την καταγραφή δυσλειτουργιών στην ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών και την υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους,

 

β. την εισήγηση στον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο κάθε πρόσφορου μέτρου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, όπως πραγματοποίηση σχετικών ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και την εισήγηση στο φορέα λειτουργίας των αγορών για την αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας,

 

γ. τη συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) και τις άλλες αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για την ανταλλαγή στοιχείων και προτάσεων για την καλύτερη εποπτεία της εμπορικής δραστηριότητας και την πάταξη του παρεμπορίου στις λαϊκές αγορές,

 

δ. τη μέριμνα και την εισήγηση μέτρων για την ομαλή ένταξη και λειτουργία των λαϊκών αγορών στον αστικό ιστό,

 

ε. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί λαϊκών αγορών στη χωρική τους αρμοδιότητα,

 

στ. τη γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ίδρυση και την κατάργηση των λαϊκών αγορών,

 

ζ. την απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών κατ' εφαρμογή των οριζομένων στα άρθρα 32 και 33,

 

η. την απόφαση για τις μεταβιβάσεις παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών,

 

θ. την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των πινάκων απόδοσης και βελτίωσης θέσης, καθώς την απόφαση για την αμοιβαία αλλαγή θέσης πωλητών σε διαφορετικές λαϊκές αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 35,

 

ι. την απόφαση επί ενστάσεων των πωλητών σε θέματα που αφορούν τη δραστηριοποίησή τους, όπως κατανομή-τοποθέτηση, απόδοση μορίων και απόδοση θέσης σε λαϊκή αγορά,

 

κ. την έκδοση γνώμης για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και στις ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατόπιν αίτησης των πωλητών, όπως: η ίδρυση, η κατάργηση λαϊκών αγορών, η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών, η παραχώρηση θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 13, οι αλλαγές θέσεων πωλητών εντός της ίδιας ή μεταξύ διαφορετικών λαϊκών αγορών, η ανάκληση της άδειας σύμφωνα με την περίπτωση η' του άρθρου 31,

 

κ)α. την ενημέρωση των υπηρεσιών των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών για τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των αγορών και την εισήγηση προς τους φορείς, σχετικά με την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών,

 

κ)β. την εισήγηση στο φορέα λειτουργίας για την επιβολή κύρωσης για παράβαση που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο η' του άρθρου 31,

 

κ)γ. την έκδοση γνώμης επί των ετήσιων προϋπολογισμών - απολογισμών οικονομικής διαχείρισης του φορέα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν το ημερήσιο τέλος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α/2018).

 

7. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί πριν από την έκδοση των ανωτέρω διοικητικών πράξεων (ατομικών και κανονιστικών) των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής για τις κατωτέρω διοικητικές πράξεις, τις οποίες εκδίδουν οι αρχές του άρθρου 8, εκτός αν οι φορείς την ζητήσουν:

 

α. για την πρόσληψη υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελματία πωλητή,

 

β. τη διαγραφή υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελματία πωλητή,

 

γ. την ανανέωση της άδειας πωλητών λαϊκών αγορών (επαγγελματιών πωλητών - παραγωγών),

 

δ. την προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή για λόγους υγείας και μέχρι 1 μήνα,

 

ε. τη διαγραφή ημερών προσέλευσης παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές,

 

στ. την αναστολή ισχύος αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών λόγω μη καταβολής ημερήσιου τέλους για χρονικό διάστημα πέραν των 2 μηνών, καθώς και την έκδοση απόφασης άρσης αναστολής αδείας σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών.

 

8. Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), η σχετική δαπάνη προέρχεται από τα έσοδα που εισπράττει η Περιφέρεια από την καταβολή του ημερήσιου τέλους.

 

9. Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών συνεδριάζει 2 τουλάχιστον φορές τον μήνα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 46 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

10. Οι εκπρόσωποι των παραγωγών δύναται να εισηγούνται στις επιτροπές του άρθρου 28 σχετικά με αιτήματα παραγωγών για δραστηριοποίηση σε λαϊκές αγορές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32, σχετικά με το ποσοστό υπερκάλυψης 20% της παραγράφου 4 του άρθρου 32 και την αμοιβαία αλλαγή θέσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 35.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 101 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.