Νόμος 4497/17 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται μόνον: α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της ή β) σε περίπτωση αναπηρίας του κατόχου της σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, εφόσον το ποσοστό αυτό διαγνωστεί μετά την έκδοση της αρχικής άδειας.

 

2. Για τις άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, αρμόδια αρχή για τη μεταβίβαση είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα και για τους λοιπούς αδειούχους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, ο δήμος μόνιμης κατοικίας τους. Για άδεια επαγγελματία πωλητή πλανοδίου εμπορίου, αρμόδια αρχή για τη μεταβίβαση είναι η οικεία Περιφέρεια και για άδεια επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου, ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου. Δεν δικαιούται νέας άδειας ο πωλητής που μεταβιβάζει την άδειά του.

 

3. Τα πρόσωπα, στα οποία μπορεί να μεταβιβαστεί η άδεια, είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, τα ενήλικα τέκνα, ο σύζυγος και οι αδελφοί του κατόχου αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά είναι άνεργα.

 

4. Για τη μεταβίβαση της άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λόγω αναπηρίας, ο κάτοχος της άδειας, εντός προθεσμίας 9 μηνών από την πιστοποίηση της αναπηρίας, υποβάλλει στις αρχές της παραγράφου 2 αίτηση με συνημμένα: α) βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας, β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και γ) έγγραφες παραιτήσεις από τη μεταβίβαση της άδειας των προσώπων που, κατά σειρά προτεραιότητας, τη δικαιούνται, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α/2018).

 

5. Το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει στις αρχές της παραγράφου 2, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4: α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα, ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άδεια υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, β) δελτίο ανεργίας σε ισχύ και γ) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους.

 

6. Για τη μεταβίβαση της άδειας λόγω θανάτου, το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει στις αρχές της παραγράφου 2, εντός προθεσμίας 6 μηνών από την ημερομηνία θανάτου του κατόχου της άδειας, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 5, καθώς επίσης και τα εξής δικαιολογητικά: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου του αδειούχου, β) δελτίο ανεργίας σε ισχύ, γ) πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών και δ) έγγραφες παραιτήσεις από τη μεταβίβαση της άδειας των προσώπων που, κατά σειρά προτεραιότητας, τη δικαιούνται, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

 

7. Αν η αίτηση μεταβίβασης της άδειας δεν υποβληθεί εντός των προθεσμιών των παραγράφων 4 και 6, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως.

 

8. Η άδεια που έχει μεταβιβασθεί φέρει με έντονη γραφή την ονομασία ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ή ΣΤΑΣΙΜΟΥ Εμπορίου (κατά περίπτωση).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.