Νόμος 4496/17 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούνται να υποβάλουν αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του παρόντος. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. εντός προθεσμίας 6 μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου.

 

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 4Α, λήγει η ισχύς των αδειών συλλογής και μεταφοράς που διαθέτει φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, ενώ λοιπές διοικητικές άδειες για την εκτέλεση εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης λήγουν ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

3. Μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης που εμπίπτουν στην παράγραφο 14 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001, υποβάλλουν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. επιχειρησιακό σχέδιο μείωσης του ειδικού αποθεματικού με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αξιοποίηση του ειδικού αποθεματικού για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που εμπίπτουν στους σκοπούς λειτουργίας τους, με την ανάπτυξη έργων και υποδομών κυρίως για τους δήμους όπου απαιτείται. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

4. Οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι μέτοχοι ή μεριδιούχοι των φορέων αυτών οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001, μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

5. Τα καταστατικά των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προσαρμόζονται στις διατάξεις των παρόντος μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του. Αν παραλειφθεί η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται με απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής, σε βάρος του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης. Για διοικητικές παραβάσεις που προβλέπονται στο νόμο 2939/2001 και τελέσθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι σχετικές κυρώσεις επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

6. Η υποχρέωση των παραγωγών πλαστικών σακουλών μεταφοράς να διαθέτουν στην αγορά πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σήμανση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6Α, αρχίζει να εφαρμόζεται μετά την εξάντληση των αποθεμάτων και πάντως όχι πέραν από τις 10-06-2018.

 

7. Προκειμένου για την πρώτη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για τις προσλήψεις αυτές, εκδίδεται προκήρυξη από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. μετά από έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί καθώς και σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων. Για την έκδοση της προκήρυξης, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθώς και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών καθορίζονται:

 

α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά),

β) τα κριτήρια κατάταξης,

γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους,

δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

ε), καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες αποκλειομένων, πίνακες κατάταξης και πίνακες επιλεγομένων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσίευση, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού κατά των προσωρινών πινάκων. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ' ένσταση έλεγχο των πινάκων μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων και εν συνεχεία ενημερώνει τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

 

8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 4Β και το άρθρο 22 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων αυτών, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 120 του νόμου 4412/2016, λαμβάνει χώρα μετά την 01-01-2018.

 

9. Οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς υπέχουν την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 4Β του νόμου 2939/2001 από 01-01-2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.