Νόμος 4487/17 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής επιτρέπεται ύστερα από αίτημα του φορέα της επένδυσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, το οποίο μπορεί να υποβληθεί καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής. Για την υποβολή του αιτήματος απαιτείται υποβολή παραβόλου.

 

2. Αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται ως προς τα εξής:

 

α) ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,

 

β) αλλαγή όρων της απόφασης υπαγωγής, οι οποίοι προσδιορίζονται ειδικότερα στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 38.

 

Τα αιτήματα γίνονται δεκτά, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) εξακολουθούν να τηρούνται οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής,

 

β) δεν διαφοροποιούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και υπαγωγής.

 

3. Τα ανωτέρω αιτήματα συνοδεύονται από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς τους, καθώς και τα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία κοινή υπουργική απόφαση προκήρυξης του άρθρου 38.

 

Η επιτροπή του άρθρου 29 παράγραφος 2, οφείλει να απαντήσει μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος σε αυτήν. Αν αποδεχτεί το αίτημα τροποποίησης ολικώς ή μερικώς, εισηγείται προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής.

 

Σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδει αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στο φορέα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Νέο αίτημα του ίδιου φορέα για τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής με το ίδιο περιεχόμενο δεν εξετάζεται κατ' ουσίαν και αρχειοθετείται.

 

4. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής μπορεί να διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από τον Υπουργό ύστερα από εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 29 παράγραφος 2, εφόσον διαπιστωθεί μεταβολή των όρων της απόφασης υπαγωγής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.