Νόμος 4484/17 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ι)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) καταργείται από τότε που ίσχυσε. Οι περιπτώσεις ι)στ' έως ι)θ' της παραγράφου αναριθμούνται αντίστοιχα.

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{4. α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων.

 

Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για 300 ημέρες, ο μήνας για 25 ημέρες και η εβδομάδα για 6 ημέρες εργασίας.}

 

3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 4354/2015 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

 

Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.}

 

5. α. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να καταβάλλεται σε ιδιώτες και στην περίπτωση διενέργειας ελέγχων ή αξιολογήσεων από αυτούς.}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

 

{6. α. Οι κάθε είδους αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού.

 

β. Για την έκδοση των αποφάσεων του παρόντος άρθρου ορίζεται ως αποκλειστική προθεσμία η 01-06-2018.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 4354/2015 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαιρείται το προσωπικό των νοσοκομείων της χώρας που αποσπάται ή διατίθεται από την οργανική του θέση σε άλλο νοσοκομείο για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μήνες.}

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4354/2015 ο αριθμός 23 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τον αριθμό 123.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.