Νόμος 4474/17 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) καταργείται.

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά, για τα έτη 2016, 2017 και 2018 στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.}

 

3. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 54Α του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Το πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που αφορά ακίνητο πτωχού, χορηγείται στον κατά το χρόνο χορήγησης αυτού σύνδικο της πτώχευσης, εφόσον το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και εφόσον έχει καταβληθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο για τα 5 προηγούμενα έτη.

 

Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς μνημονεύεται και επισυνάπτεται από τον συμβολαιογράφο το πιστοποιητικό του πρώτου εδαφίου για τα 5 προηγούμενα έτη. Για τα έτη κατά τα οποία υπόχρεος ήταν ο κληρονομούμενος, το πιστοποιητικό χορηγείται εφόσον έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στο ποσοστό και στο δικαίωμα επί του ακινήτου που κληρονομείται ή εφόσον ο κληρονομούμενος έχει νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο για αυτό.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 54Α του νόμου 4174/2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Το πιστοποιητικό που αφορά ακίνητο πτωχού χορηγείται στον κατά το χρόνο χορήγησης αυτού σύνδικο της πτώχευσης, εφόσον το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και εφόσον έχει καταβληθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο για τα συγκεκριμένα έτη.

 

Το πιστοποιητικό που απαιτείται για τη σύνταξη, τη μεταγραφή ή καταχώριση αποδοχής κληρονομιάς για τα έτη κατά τα οποία υπόχρεος ήταν ο κληρονομούμενος χορηγείται εφόσον έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στο ποσοστό και στο δικαίωμα επί του ακινήτου που κληρονομείται ή εφόσον ο κληρονομούμενος έχει νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο για αυτό.}

 

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 54Α του νόμου 4174/2013, όπως ισχύει, μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Εφόσον με το αυτό συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου και το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, αποδίδεται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, από το συμβολαιογράφο μέσα στην προθεσμία των 3 εργασίμων ημερών, χορηγείται ένα ενιαίο πιστοποιητικό των παραγράφων 1 και 3 για το σύνολο των ακινήτων, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων και Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.}

 

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54Α του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον υπόχρεο σε Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων πιστοποιητικό ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, κατά περίπτωση, για τα 5 προηγούμενα έτη.}

 

7. Η περίπτωση ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β) τον σύνδικο της πτώχευσης για λογαριασμό του πτωχού, για την πτωχευτική ακίνητη περιουσία,}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά, για τα έτη 2012 έως και 2016, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του νόμου 4174/2013, εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση για ακίνητο του πτωχού από τον υπόχρεο σε δήλωση, η δήλωση για το ακίνητο αυτό υποβάλλεται από τον κατά το χρόνο χορήγησης του πιστοποιητικού σύνδικο της πτώχευσης στο όνομα του πτωχού.}

 

9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 01-01-2017.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.