Νόμος 4461/17 - Άρθρο 105

Άρθρο 105


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 11 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Από τις διατάξεις του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) εξαιρούνται οι υπάλληλοι των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005), οι ιατροί Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι ιατροί και οδοντίατροι κλάδου Π.Ε. των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των φορέων αυτών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν την κινητικότητα των προσώπων του προηγουμένου εδαφίου διατηρούνται σε ισχύ.}

 

2. Τακτικοί υπάλληλοι που είχαν εξαιρεθεί από τις διατάξεις του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), δυνάμει της παραγράφου 11 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016) και υπάγονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), όπως ισχύει, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση μετάταξης, που προβλέπεται στην προαναφερόμενη διάταξη, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.