Νόμος 4389/16 - Άρθρο 157

Άρθρο 157: Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 42 του νόμου 4042/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 42: Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

 

(άρθρο 26 της Οδηγίας)

 

1. Καθιερώνεται ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ), για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και την καταχώριση κάθε οργανισμού ή επιχείρησης που παράγει ή πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) ή συλλέγει και μεταφέρει απόβλητα σε επαγγελματική βάση και έχει υποχρέωση να διαθέτει άδεια συλλογής σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 36 του παρόντος. Υποχρέωση καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων έχουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού.

 

2. Στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων εισάγονται υποχρεωτικά, μέσω διαδικτύου, από κάθε ως άνω οργανισμό ή επιχείρηση, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων για όλα τα είδη των αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 3 του παρόντος. Ιδίως δε εισάγονται οι ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της υπ' αριθμόν 50910/2727/2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1909/Β/2003), καθώς και οι Ετήσιες Εκθέσεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της υπ' αριθμόν 13588/725/2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν 8668/2007 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 287/Β/2007). Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εισάγουν επιπροσθέτως τους αριθμούς αδειών κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων τους.

 

3. Το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ 1301/Β/2012) Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ιδίως διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του άρθρου 18 του νόμου 4014/2011 και εφόσον κρίνεται σκόπιμο και με άλλα μητρώα του δημόσιου τομέα.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου 4042/2012 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των εκάστοτε συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα και οι όροι για τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων.}

 

3. Στο άρθρο 38 του νόμου 4042/2012 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται:

 

α) ότι η παραγωγή και η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων (όπως η συλλογή, η μεταφορά, η αποθήκευση, η επεξεργασία τους και η ασφαλής τελική διάθεση τους) διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά το άρθρο 14,

 

β) η ιχνηλασιμότητα, από την παραγωγή έως τον τελικό προορισμό, καθώς και ο έλεγχος των μη επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20.

 

Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί η κοινή απόφαση να επεκτείνεται σε ειδικότερα θέματα διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του νόμου 4042/2012 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.