Νόμος 4389/16 - Άρθρο 145

Άρθρο 145: Σύσταση και ενέργειες της ΔΕΣΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017).

 

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διαχωρισμού της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπεται στο άρθρο 143, συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΣ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, το καταστατικό της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 28/Α/1920).

 

2. Η ΔΕΣΑΔΜΗΕ αποκτά από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού μετοχές εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με το στοιχείο α)α' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 143.

 

Αμέσως μετά την εις είδος διανομή από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού στους μετόχους της των μετοχών που κατέχει η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού στην Εταιρεία Συμμετοχών, σύμφωνα με το στοιχείο β)β' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η ΔΕΣΑΔΜΗΕ αποκτά το σύνολο των μετοχών έκδοσης της Εταιρείας Συμμετοχών που θα κατέχουν το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

 

Το τίμημα απόκτησης ανά μετοχή θα προσδιοριστεί κατόπιν διενέργειας αποτίμησης του 25% του μετοχικού κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως αυτοτελούς συνόλου, που θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή, ο οποίος θα επιλεγεί από κοινού από τη ΔΕΣ Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού. Η ΔΕΣ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μπορεί να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη χρηματοδότηση της απόκτησης της συμμετοχής αυτής, περιλαμβανομένης ιδίως της σύναψης συμβάσεων δανείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017), με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 14 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται το καταστατικό της Δημόσιας Εταιρείας Συμμετοχών Ανεξάρτητου Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τα δικαιώματα του μετόχου, τη συγκρότηση, τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, ιδίως του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 28/Α/1920).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΣΑΔΜΗΕ ορίζεται κατά την ίδρυσή της σε 200.000 €, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο άπαξ σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρωση της αποτίμησης του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 2, το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΣΑΔΜΗΕ θα αυξηθεί περαιτέρω είτε άπαξ είτε διαδοχικά έως του ποσού που θα ισούται με το ποσό της ως άνω αποτίμησης και θα καλυφθεί είτε με καταβολή μετρητών είτε με εισφορά εις είδος είτε με συνδυασμό των δύο. Η ως άνω εισφορά εις είδος δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω εκχώρησης απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες ενδεικτικώς δύνανται να περιλαμβάνουν γεννημένες ή σε περίπτωση διαδοχικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και μελλοντικές φορολογικές απαιτήσεις έναντι της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε περίπτωση εκχώρησης φορολογικών απαιτήσεων, το ύψος αυτών έναντι έκαστης εκ των Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν δύναται να υπερβαίνει το φόρο εισοδήματος που θα αντιστοιχούσε σε έκαστη εκ των Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αν το φορολογητέο εισόδημά της περιοριζόταν στο εισόδημα από την εκτέλεση του Σχεδίου Διαχωρισμού. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 102 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

5. Η διάρκεια της ΔΕΣ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ορίζεται σε 99 χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3.

 

6. Για κάθε πράξη της ΔΕΣ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Για τις πράξεις αυτές δεν καταβάλλονται φόροι ή τέλη και για τη σύνταξη και υπογραφή αυτών δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου. Περαιτέρω, η ΔΕΣ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του Δημοσίου ή άλλου τρίτου. Επίσης, απαλλάσσεται και από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.

 

7. Στις περιπτώσεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 145, η ΔΕΣΑΔΜΗΕ ορίζεται ως ο νόμιμος εκδοχέας των φορολογικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που προκύπτουν από την εκτέλεση του Σχεδίου Διαχωρισμού έως του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τέτοιες φορολογικές απαιτήσεις αποτελούν ιδίως οι απαιτήσεις φόρου υπεραξίας από την πώληση των μετοχών της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και οι απαιτήσεις από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τις απαιτήσεις αυτές δύναται η ΔΕΣΑΔΜΗΕ να ενεχυριάζει αποκλειστικά προς ασφάλεια τυχόν χρηματοδότησης που λαμβάνει προς το σκοπό εξόφλησης του τιμήματος για την απόκτηση των μετοχών της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού ή να τις συμψηφίζει με το οφειλόμενο τίμημα από την πώληση των μετοχών. Η ΔΕΣΑΔΜΗΕ δύναται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο προς το σκοπό εξόφλησης του τιμήματος για την απόκτηση των μετοχών της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, η ΔΕΣΑΔΜΗΕ και επιστρέφει το προϊόν της είσπραξης των ανωτέρω φορολογικών απαιτήσεων στο Ελληνικό Δημόσιο. Τυχόν υπερβάλλον ποσό χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών του Ελληνικού Δημοσίου προς τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού. Τυχόν ελλείπον ποσό συμπληρώνεται από τα διανεμόμενα μερίσματα της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αναλογούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.