Νόμος 4389/16 - Άρθρο 146

Άρθρο 146: Εισαγωγή της Εταιρείας Συμμετοχών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού στο Χρηματιστήριο Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διαχωρισμού, με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού στους μετόχους αυτής των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία Συμμετοχών που προβλέπεται στη περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η Εταιρεία Συμμετοχών αιτείται αμελλητί την εισαγωγή της στην οργανωμένη αγορά κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής ΧΑ), έχοντας προβεί προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως ιδίως στη σύνταξη ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής, προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 143.

 

2. Η εισαγωγή της Εταιρείας Συμμετοχών στην οργανωμένη αγορά κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005), των κανονισμών και αποφάσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εφαρμοστέων διατάξεων. Ως αρχική τιμή για την εισαγωγή της μετοχής της στην οργανωμένη αγορά κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ορίζεται η τιμή ανά μετοχή που προκύπτει από τον προσδιορισμό του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που διενεργείται σύμφωνα με το στοιχείο ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 143 του νόμου 4389/2016.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017).

 

3. Για την εισαγωγή της Εταιρείας Συμμετοχών οργανωμένη αγορά κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεν απαιτείται να έχει αυτή δημοσιεύσει ή καταθέσει προς δημοσίευση ουδεμία ετήσια οικονομική κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 3371/2005.

 

4. Το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκούν κάθε διακριτική ευχέρεια που έχουν από το νόμο προς το σκοπό διευκόλυνσης της εισαγωγής των κινητών αξιών της Εταιρείας Συμμετοχών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.