Νόμος 4389/16 - Άρθρο 143

Άρθρο 143: Σχέδιο Διαχωρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Σχέδιο Διαχωρισμού υλοποιείται ως εξής:

 

α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκρίνει:

 

α)α) την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147,

 

β)β) τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά ποσό ίσο με το ποσό που θα προκύψει από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της και

 

γ)γ) την καταβολή στη μέτοχό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού του ποσού που θα αποδεσμευτεί από την ως άνω μείωση.

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται να προβαίνει σε συμψηφισμό χρηματικών οφειλών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού προς αυτήν, που αφορούν σε τέλη χρήσης συστήματος.

 

β. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2016, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού εγκρίνει:

 

α)α) την πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου να περιέλθουν στην εταιρεία που συστήνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145,

 

β)β) την πώληση και μεταβίβαση μετοχών της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20 % του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σε στρατηγικό επενδυτή, που θα αναδειχθεί μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 144 και

 

γ)γ) τη σύσταση Εταιρείας Συμμετοχών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού με μοναδικό μέτοχο αρχικώς τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, την έγκριση του καταστατικού αυτής, καθώς και τη μεταβίβαση σε αυτήν, υπό μορφή εισφοράς σε είδος στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, μετοχών εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

γ. Με την ολοκλήρωση της σύστασής της, η Εταιρεία Συμμετοχών προβαίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, που προβλέπεται στην περίπτωση β'.

 

Προς υλοποίηση της απόφασης της περίπτωσης β' του παρόντος άρθρου, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού εισφέρει σε είδος στην Εταιρεία Συμμετοχών, μετοχές της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

 

δ. Διενεργείται με επιμέλεια και δαπάνη της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός της περίπτωσης β' και αναδεικνύεται ο στρατηγικός επενδυτής.

 

ε. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού εγκρίνει:

 

α)α) τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με σκοπό την εις είδος διανομή στους μετόχους αυτής και

 

β)β) τη μεταβίβαση, συνεπεία της ως άνω εις είδος διανομής, στους υφιστάμενους μετόχους της των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία Συμμετοχών κατά το χρονικό αυτό σημείο και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού. Η παρούσα μεταβίβαση δεν συνιστά δημόσια προσφορά για τους σκοπούς του νόμου 3401/2005 (ΦΕΚ 257/Α/2005) και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η σύνταξη έγκριση και δημοσίευση οποιουδήποτε ενημερωτικού δελτίου ή άλλου ισοδύναμου εντύπου.

 

στ. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού προβαίνει:

 

α)α) στην πώληση και μεταβίβαση, μετοχών εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής προκειμένου να περιέλθουν στην ΔΕΣ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που συνιστάται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145 και

 

β)β) στην πώληση και μεταβίβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 144, μετοχών εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής στον στρατηγικό επενδυτή.

 

ζ. Για τις ως άνω συναλλαγές, οι οποίες τελούνται στο πλαίσιο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 142, δεν εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4425/2016 (ΦΕΚ 185/Α/2016).

 

2. Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει και ψηφίζει στις ως άνω γενικές συνελεύσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού υπό την ιδιότητά του ως μετόχου.

 

3. Οι ενέργειες και αποφάσεις των μελών των διοικητικών συμβουλίων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, της Εταιρείας Συμμετοχών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος και της ΔΕΣ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ελληνικού Δημοσίου που προβλέπεται στο άρθρο 145, οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου αυτού και προς το σκοπό της υλοποίησης του Σχεδίου Διαχωρισμού της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνιστούν εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.