Νόμος 4354/15 - Άρθρο 3a

Άρθρο 3Α: Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υπεραξία από τη μεταβίβαση απαιτήσεων σε εταιρία της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με βάση τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013)). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και στην υπεραξία που αποκτούν οι παραπάνω εταιρίες από τη μεταγενέστερη μεταβίβαση απαιτήσεων που έχουν αποκτήσει κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 64 του νόμου 4172/2013 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους τόκους που καταβάλλονται σε εταιρίες της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 από απαιτήσεις που έχουν αποκτήσει κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου, καθώς και από δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούν οι εταιρίες της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

3. Για τις συμβάσεις μεταβίβασης απαιτήσεων του άρθρου 3, για τις συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης του άρθρου 2, καθώς και για τη διαχείριση απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000)).

 

4. Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που καταρτίζουν οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου.

 

5. Για κάθε καταχώριση ή εγγραφή σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο ή μητρώο που τηρείται σε υποθηκοφυλακείο, ενεχειροφυλάκειο ή κτηματολόγιο, σύμβασης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καταβάλλονται μόνο πάγια τέλη 2.500 €, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης αμοιβής ή τέλους. Το ως άνω ποσό αναλύεται ως εξής:

 

α) Στην περίπτωση των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται 2.125 € στο Δημόσιο και 375 € στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

 

β) Στην περίπτωση των άμισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται 1.750 € στο Δημόσιο, 375 € στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και 375 € στο άμισθο υποθηκοφυλακείο.

 

Τα δικαιώματα που εισπράττονται από τα υποθηκοφυλακεία σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, κατά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας τους ως Κτηματολογικών Γραφείων προσαυξάνονται κατά το ποσό των 500 €, το οποίο και αποδίδεται στην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση. Όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την είσπραξη και απόδοση από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου των ως άνω Δικαιωμάτων στην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από πρόταση της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση.

 

Για κάθε καταχώρηση ή εγγραφή ή σημείωση σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο ή μητρώο που τηρείται σε υποθηκοφυλακείο, ενεχυροφυλάκειο ή κτηματολόγιο της μεταβολής του δικαιούχου υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή ενέχυρου ή άλλου παρεπόμενου δικαιώματος ή προνομίου, με τα οποία ασφαλίζονται οι μεταβιβαζόμενες με τη σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 απαιτήσεις, καταβάλλονται μόνο πάγια τέλη 20 ευρώ, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης αμοιβής ή τέλους. Το ως άνω ποσό αναλύεται ως εξής:

 

α) Στην περίπτωση των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται 17 € στο Δημόσιο και 3 ευρώ στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

 

β) Στην περίπτωση των άμισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται 14 € στο Δημόσιο, 3 ευρώ στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και 3 ευρώ στο άμισθο υποθηκοφυλακείο.

 

Το κόστος εγγραφής που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να μετακυλιστεί στον οφειλέτη και τον εγγυητή του δανείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.