Νόμος 4342/15 - Άρθρο 65

Άρθρο 65


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 61 του νόμου 4305/2014, όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 4325/2015, και ισχύει:

 

Αντικαθίσταται η περίπτωση α', ως εξής:

 

{2)α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διορίζεται εκκαθαριστής για τη διενέργεια της εκκαθάρισης του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και καθορίζονται οι εξουσίες του εκκαθαριστή, ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής του, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος εξόφλησης από το Δημόσιο των δαπανών και των εξόδων που απαιτούνται για τη διενέργεια της εκκαθάρισης καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και ζήτημα της εκκαθάρισης.}

 

Και προστίθεται περίπτωση γ', ως εξής:

 

{2)γ. Ο εκκαθαριστής και τα υπ' αυτού εξουσιοδοτημένα όργανα, στο πλαίσιο και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεν υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη: α) για τα χρέη του υπό εκκαθάριση Οργανισμού προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ασφαλιστικούς και λοιπούς οργανισμούς, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως της σχετικής οφειλής και β) για πάσης φύσεως οφειλές προς τους εργαζομένους εξαιτίας συμβάσεως εργασίας με τον υπό εκκαθάριση Οργανισμό, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως της σχετικής οφειλής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.