Νόμος 4325/15 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Θέματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η αποζημίωση για υπερωριακή, νυκτερινή ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα άνω Γραφεία. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπ' αριθμόν 2/99421/ΔΕΠ/2015 (ΦΕΚ 203/Β/2015).

 

β) Τυχόν δαπάνες υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου, για τις οποίες έχει τηρηθεί η προβλεπομένη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαδικασία και η καταβολή τους εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εκκαθαρίζονται σε βάρος των φορέων της οργανικής τους θέσης.}

 

2. α) Στους διαδόχους των δικαιούχων που απεβίωσαν μετά την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) και μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014), παραχωρείται απευθείας, κατόπιν αίτησής τους, το δικαίωμα εκμετάλλευσης της ίδιας θέσης, για χρονικό διάστημα δέκα ετών. Αν δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθεί η ίδια θέση για οποιονδήποτε λόγο, το δικαίωμα παραχωρείται για θέση κατά το δυνατόν εγγύτερα της παλαιάς. Οι θέσεις που παραχωρούνται στα ανωτέρω πρόσωπα, εξαιρούνται από τα ποσοστά των παραγράφων 4 και 5 της υποπαραγράφου ΣΤ2 του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 της υποπαραγράφου ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται για χρονικό διάστημα 10 ετών.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 61 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) καταργείται αφότου ίσχυσε. Η παράγραφος 3)α' και β' και η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 2)α' και β' και 3 αντίστοιχα.

 

4. Η αρμοδιότητα για την έγκριση αποδοχής δωρεάς αυτοκινήτων προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού (άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953) και υπουργική απόφαση 6400/2060/1984 (ΦΕΚ 387/Β/1984)) ασκείται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως η θέση αυτή προβλέπεται από το άρθρο 28 του παρόντος.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014) Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών τροποποιείται ως κατωτέρω:

 

α) Στην περίπτωση Α)α' του άρθρου 28 οι λέξεις 274 αντικαθίστανται με τις λέξεις 273.

 

β) Στην περίπτωση Α)στ' του άρθρου 28 οι λέξεις 4 αντικαθίστανται από τις λέξεις 5.

 

γ) Στην περίπτωση 2 του άρθρου 39 οι λέξεις 10 αντικαθίστανται με τις λέξεις 11.

 

δ) Στην περίπτωση 9 του άρθρου 39 οι λέξεις 11 αντικαθίστανται με τις λέξεις 12.

 

ε) Στο τέλος της περίπτωσης 10 του άρθρου 39 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{1 προσωποπαγής θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών) μετατρέπεται σε οργανική του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών).}

 

στ) Στην περίπτωση 13 του άρθρου 39 προστίθεται υποπερίπτωση ι)η' ως εξής:

 

{6 θέσεις ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών.}

 

ζ) Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014, η υποπερίπτωση α)γ' διαγράφεται και προστίθεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 ως υποπερίπτωση β)γ'. Οι υποπεριπτώσεις α)δ', α)ε' και α)στ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 αναριθμούνται σε α)γ', α)δ' και α)ε' αντιστοίχως. Οι υποπεριπτώσεις β)γ' έως και β)θ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 αναριθμούνται σε β)δ' έως και β)ι' αντιστοίχως.

 

η) Στο άρθρο 40 οι λέξεις άρθρο 38 αντικαθίστανται με τις λέξεις άρθρο 39.

 

Η έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014.

 

6. α) Η διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 παράγραφος 1 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), για όσους δήμους ή δημοτικά ιδρύματα ή συνδέσμους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων, δεν έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος επικυρωμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015, από την αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή, παρατείνεται αναδρομικώς και αυτοδικαίως έως και την 30-08-2015.

 

β) Έως την ίδια ως άνω ημερομηνία αναστέλλεται κάθε διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 174 του νόμου [Ν] 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.