Νόμος 4305/14 - Άρθρο 61

Άρθρο 61


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Ο Οργανισμός Κωπαΐδας, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αλίαρτο Βοιωτίας, ο οποίος συνεστήθη με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2488/1953 (ΦΕΚ 195/Α/1953), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καταργείται την 30-11-2014 και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, συνεχίζει δε να διατηρεί τη νομική προσωπικότητά του και να εκπληρώνει τους σκοπούς του μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και εν συνεχεία μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Από την επομένη της άνω ημερομηνίας επέρχονται για τον Οργανισμό αυτόν, αυτοδίκαια, τα λοιπά αποτελέσματα της κατάργησης, που ορίζονται στο παρόν.

 

β. Οι σκοποί του Οργανισμού Κωπαΐδας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2488/1953 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού, όπως προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

γ. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εκδίδεται το αργότερο μέχρι 25-11-2014, αποφασίζεται, στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 3852/2010, ο τρόπος άσκησης των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων και κάθε πρόσφορο μέσο για την αποτελεσματική ενάσκηση του μεταφερόμενου επιχειρησιακού αντικειμένου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας μπορεί να συσταθεί άμισθη γνωμοδοτική επιτροπή για την υποβοήθηση της διαχείρισης του επιχειρησιακού αντικειμένου.

 

δ. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες από την κατάργηση του Οργανισμού συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

ε. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Κωπαΐδας περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών και με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 4223/2013 περί υποχρεώσεων τρίτων και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Η αποκλειστική χρήση και διαχείριση των ανωτέρω ακινήτων περιέρχεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκπρόσωπος του Οργανισμού Κωπαΐδας, για τη διενέργεια καταγραφής:

 

α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οργανισμού Κωπαΐδας,

β) της κατάστασης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και

γ) απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις δια τάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα είτε του Ελληνικού Δημοσίου είτε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Η έκθεση καταγραφής - απογραφής υποβάλλεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του Οργανισμού Κωπαΐδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

2. (πρώην 3) α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διορίζεται εκκαθαριστής για τη διενέργεια της εκκαθάρισης του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και καθορίζονται οι εξουσίες του εκκαθαριστή, ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής του, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος εξόφλησης από το Δημόσιο των δαπανών και των εξόδων που απαιτούνται για τη διενέργεια της εκκαθάρισης καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και ζήτημα της εκκαθάρισης.

 

β. Ο εκκαθαριστής εισπράττει τις πάσης φύσεως απαιτήσεις του καταργούμενου Οργανισμού, εξοφλεί και τακτοποιεί τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του πιο πάνω φορέα Οργανισμού Κωπαΐδας και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης βαρύνει ως υποχρέωση ή περιέρχεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό.

 

γ. Ο εκκαθαριστής και τα υπ' αυτού εξουσιοδοτημένα όργανα, στο πλαίσιο και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεν υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη: α) για τα χρέη του υπό εκκαθάριση Οργανισμού προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ασφαλιστικούς και λοιπούς οργανισμούς, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως της σχετικής οφειλής και β) για πάσης φύσεως οφειλές προς τους εργαζομένους εξαιτίας συμβάσεως εργασίας με τον υπό εκκαθάριση Οργανισμό, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως της σχετικής οφειλής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

3. (πρώην 4) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ- δίδεται εντός δύο μηνών από την κατάργηση του Οργανισμού, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα της κατάργησης του Οργανισμού Κωπαΐδας και ιδίως όσα αναφέρονται στον εξοπλισμό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Κωπαΐδας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.