Νόμος 4070/12 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ασυμβίβαστα των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους, στα υπόλοιπα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και στο προσωπικό της, απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ταχυδρομικές επιχειρήσεις ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους.

 

2. Ειδικότερα εκπίπτει από την ιδιότητα του μέλους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων όποιος, μετά το διορισμό του:

 

α) Καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα, που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή για αδίκημα σχετιζόμενο με παραβάσεις των άρθρων 7, 8 και 9 του παρόντος.

 

β) Καταστεί εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύμβουλος, μελετητής ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αποκτήσουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των ανωτέρω επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της θητείας τους από κληρονομική διαδοχή, υποχρεούνται να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων, μέχρι το χρόνο λήξης της θητείας τους. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τους συζύγους και τα τέκνα τους.

 

γ) Προβαίνει σε πράξεις, αναλαμβάνει εργασία ή έργο ή αποκτά άλλη ιδιότητα που, κατά την κρίση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντά του ως μέλους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

3. Η έκπτωση των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συνεπεία αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το εδάφιο α' της παραγράφου 2, καθώς και η αποδοχή της παραίτησής τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Στη διαπίστωση των υπόλοιπων κωλυμάτων και ασυμβιβάστων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 6 παράγραφος 7 προβαίνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων χωρίς τη συμμετοχή του μέλους στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει το ασυμβίβαστο. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αποφασίζει ύστερα από ακρόαση του εν λόγω μέλους. Τη διαδικασία κινεί ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ή ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η ως άνω απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τα άρθρα 41 έως 44 του προεδρικού διατάγματος 18/1989 (ΦΕΚ 8/Α/1989).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.