Νόμος 4331/15 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Θέματα ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) καταργείται.

 

2. α. Η πρόσθετη εισφορά 3,6% της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1186/1981 (ΦΕΚ 202/Α/1981), καταβάλλεται από τον επόμενο της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα από όλους όσους υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951).

 

β. Στους ασφαλισμένους τεχνικούς τύπου του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά χρόνου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για το διάστημα, που κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόμου 4075/2012, διακόπηκε η παρακράτηση της ανωτέρω πρόσθετης εισφοράς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου γίνεται για κάθε μήνα με ποσοστό εισφοράς 3,60% επί των ασφαλιστέων αποδοχών Δεκεμβρίου 2011.

 

Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών.

 

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης η παρακράτηση γίνεται από τη σύνταξη.

 

3. Ειδικά, εφόσον οι ασφαλισμένοι στον Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας τεχνικοί τύπου δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο και εκκρεμεί αίτηση συνταξιοδότησής τους από 01-01-2012 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα κατά 45 ημέρες για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης, από το εκάστοτε - κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης - προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Αυτό με συνυπολογισμό των ανωτέρω 45 ημερών για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπολείπεται: α) των ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης σύνταξης που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 33 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) προκειμένου για τα πρόσωπα της ίδιας παραγράφου του άρθρου 33 του νόμου 3232/2004, β) των οριζόμενων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) κατά τα έτη 1993 - 1997 ορίων ηλικίας, προκειμένου για τις λοιπές γυναίκες και τους άνδρες.

 

4. Στους ασφαλισμένους που κατέβαλαν την ανωτέρω εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων της περίπτωσης α' του εδαφίου β' του άρθρου 28 παράγραφος 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), όπως ισχύει, αλλά σε μεγαλύτερα, κατά τουλάχιστον ένα πλήρες έτος, όρια ηλικίας, χορηγείται προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης.

 

Το ύψος της προσαύξησης ανά πλήρες έτος καταβολής του επασφάλιστρου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από αναλογιστική μελέτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.