Νόμος 4316/14 - Άρθρο 69

Άρθρο 69


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα εδάφια β' και γ' της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Αποστολή του Εθνικού Συντονιστή είναι:

 

α) η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής:

 

α)α) για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα (πολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό) και

β)β) για την καταπολέμηση της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: απάτης),

 

β) η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής αυτής και

 

γ) ο συντονισμός όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της ανωτέρω εθνικής στρατηγικής.

 

Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται στο έργο του από:

 

α) τη Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Απάτης και

β) το Συμβουλευτικό Σώμα.}

 

2. Στην παράγραφο 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Εθνικός Συντονιστής απολαμβάνει ανεξαρτησίας στην άσκηση των καθηκόντων του.}

 

3. Στην παράγραφο 4 της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η κατάσταση του Εθνικού Συντονιστή εξομοιώνεται για κάθε δημοσιονομική συνέπεια με αυτή του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.}

 

4. Η παράγραφος 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.2 της παραγράφου ΙΓ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο Εθνικός Συντονιστής:

 

α) Καταρτίζει σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Στην κατάρτιση του ως άνω σχεδίου, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στον τομέα της πρόληψης του φαινομένου της διαφθοράς και της απάτης.

 

β) Εξειδικεύει τη στρατηγική αυτή με μέτρα και δράσεις κατά Υπουργείο και φορέα.

 

γ) Επικαιροποιεί την εθνική στρατηγική και τις εξειδικεύσεις της οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη.

 

δ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου, ελέγχει την τήρησή του και επεμβαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αποκλίσεις.

 

ε) Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης.

 

Προς το σκοπό αυτόν αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής, εξαιρουμένου του συντονισμού των ελεγκτικών σωμάτων, και ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης, (AFCOS) σύμφωνα με το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) υπ' αριθμόν 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-09-2013.

 

στ) Αξιολογεί την εφαρμογή και την πρόοδο της εθνικής στρατηγικής και των αποτελεσμάτων της και ενημερώνει σχετικά τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή.

 

ζ) Συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραμμάτων-στρατηγικών σχεδίων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης.

 

η) Συνάπτει συμβάσεις, συμφωνίες συνεισφοράς ή μνημόνια συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή / και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών, με σκοπό την παροχή ή λήψη τεχνικής βοήθειας στο πεδίο της καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης.}

 

5. Η παράγραφος 2 της υποπαραγράφου ΙΓ. 2 της παραγράφου ΙΓ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο Εθνικός Συντονιστής για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και την εκπλήρωση της αποστολής του, προβαίνει ιδίως στις ακόλουθες ενέργειες:

 

α) Συνεργάζεται με τους Υπουργούς, οι οποίοι αμέσως ή εμμέσως εμπλέκονται, και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής για τον εντοπισμό των εστιών διαφθοράς και απάτης, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς και της απάτης, και την καλύτερη εφαρμογή του σχετικού σχεδίου, καθώς και το συντονισμό των διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.

 

β) Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης και συντονίζει τη δράση τους σε σχετικά θέματα.

 

γ) Μπορεί να ζητεί από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς στατιστικά στοιχεία, καθώς και άλλα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς και απάτης και να απευθύνει προς αυτές, τις αναγκαίες για το συντονισμό του έργου τους, συστάσεις.

 

δ) Μπορεί να ζητεί από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στατιστικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες για τη δικονομική πορεία των υποθέσεων διαφθοράς και απάτης και να λαμβάνει αντίγραφα βουλευμάτων, δικαστικών αποφάσεων και άλλων πράξεων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.

 

ε) Συνεργάζεται με τους διευθύνοντες τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές όλων των βαθμών και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς του.

 

στ) Μεριμνά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που συνεπάγεται το φαινόμενο της διαφθοράς και της απάτης, για το κοινωνικό σύνολο.

 

ζ) Εκδίδει γενικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή από τους συντονιζόμενους φορείς της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς και της απάτης, καθώς και της σχετικής νομοθεσίας.

 

η) Μπορεί να αίρει συγκρούσεις και να επιλύει ζητήματα επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής.

 

θ) Εξασφαλίζει με την έκδοση γενικών οδηγιών, συστάσεων και την παρέμβασή του, όπου απαιτείται, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων κατά της διαφθοράς και της απάτης και εν γένει τη διαλειτουργικότητά τους.

 

ι) Μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας από λειτουργούς και προσωπικό των συντονιζόμενων υπηρεσιών ή φορέων για τη μελέτη σχετικών με τις αρμοδιότητές του θεμάτων, τα μέλη των οποίων δεν λαμβάνουν αποζημίωση.

 

κ) Μπορεί κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής να ορίζει με απόφασή του, ως εμπειρογνώμονες για την υποβοήθηση του έργου του, εν ενεργεία ή συνταξιούχους λειτουργούς ή υπαλλήλους φορέων του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Τα εν λόγω πρόσωπα δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρέχουν.}

 

6. Στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 της υποπαραγράφου ΙΓ.2 της παραγράφου ΙΓ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) μετά τη λέξη διαφθοράς προστίθενται οι λέξεις και της απάτης.

 

7. Στο εδάφιο α' της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου ΙΓ.2 της παραγράφου ΙΓ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) οι λέξεις το πρώτο δίμηνο αντικαθίστανται με τις λέξεις στο τέλος του πρώτου εξαμήνου.

 

8. Η υποπαράγραφος ΙΓ.3 της παραγράφου ΙΓ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του νόμου 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ΙΓ.3: Συντονιστική επιτροπή για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης

 

1. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από:

 

1. Τον Εθνικό Συντονιστή

2. Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής

3. Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

4. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

5. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

6. Τον Γενικό Γραμματέα Διαρθρωτικών Ταμείων και ΕΣΠΑ

7. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

8. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

9. Ένα μέλος της Επιτροπής του άρθρου 225 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) αποκλειστικής απασχόλησης

10. Τον προϊστάμενο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

11. Τον Συνήγορο του Πολίτη

12. Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

13. Τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος

14. Τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς

15. Τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

16. Τον Διευθυντή της Οικονομικής Αστυνομίας

17. Τον Διευθυντή Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας Της Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Εθνικός Συντονιστής.

 

2. Κάθε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να συνοδεύεται και από ένα στέλεχος από καθέναν από τους κατά τα ανωτέρω φορείς, το οποίο έχει ειδικές γνώσεις και παρακολουθεί τα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς ή της απάτης, στα οποία εμπλέκεται ο οικείος φορέας. Τα πρόσωπα που συνοδεύουν μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής κατά το προηγούμενο εδάφιο, δεν μετέχουν στις συζητήσεις της.

 

3. Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να προσκαλούνται, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι άλλων συναφών υπηρεσιών ή φορέων η εμπειρογνώμονες προκειμένου να συμμετάσχουν στις συζητήσεις ορισμένων θεμάτων και να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

 

4. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει, με τη συμμετοχή όλων ή ορισμένων μόνο μελών σύμφωνα με την παράγραφο 5, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τον ίδιο. Έκτακτη σύγκληση μπορεί να γίνεται σε περίπτωση αντιμετώπισης κατεπείγοντος θέματος. Ο Εθνικός Συντονιστής μπορεί να συγκαλεί σύσκεψη των στελεχών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για την επεξεργασία θεμάτων που ορίζονται από τον ίδιο.

 

5. Ο Εθνικός Συντονιστής μπορεί οποτεδήποτε να συγκαλέσει την Επιτροπή με τη συμμετοχή ορισμένων μόνο μελών της για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής και συντονισμού, που αφορούν τις Υπηρεσίες ή τους φορείς που εκπροσωπούν τα μέλη αυτά.

 

6. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστή στην εκτέλεση του έργου του. Ειδικότερα συμβάλλει με συζητήσεις και προτάσεις στη διαμόρφωση και αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης και το συντονισμό των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων.

 

7. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής:

 

α) Παρέχουν στον Εθνικό Συντονιστή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα των Υπηρεσιών ή φορέων που εκπροσωπούν, που είναι αναγκαία για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς και της απάτης.

 

β) Συμβάλλουν στο συντονισμό της δράσης και των πρακτικών των Υπηρεσιών ή των φορέων που εκπροσωπούν στα θέματα που τους ζητείται από τον Εθνικό Συντονιστή ή που ανακύπτουν από τις συζητήσεις κατά τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.}

 

9. Η παράγραφος 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.4 της παραγράφου ΙΓ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο Εθνικός Συντονιστής και η Συντονιστική Επιτροπή υποστηρίζεται από Συμβουλευτικό Σώμα, ο αριθμός των μελών του οποίου δεν υπερβαίνει τα 9 Μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος ορίζονται πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης ή στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, όπως καθηγητές Πανεπιστημίων και ειδικοί επιστήμονες με συναφές γνωστικό αντικείμενο, δικαστικοί λειτουργοί, πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρία σε συναφή θέματα ή εκπρόσωποι ημεδαπών ή αλλοδαπών φορέων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς ή της απάτης.}

 

10. Η υποπαράγραφος ΙΓ.5 της παραγράφου ΙΓ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του νόμου 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ΙΓ.5: Διάρθρωση της υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή και σύσταση θέσεων

 

1. Συνίσταται Διεύθυνση Υποστήριξης Εθνικού Συντονιστή, καθώς και αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Νομοθετικού Έργου το οποίο υπάγεται απευθείας στον Εθνικό Συντονιστή.

 

Η Διεύθυνση Υποστήριξης του Εθνικού Συντονιστή διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Διοικητικό, Οικονομικό, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.

 

β) Τμήμα Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

 

γ) Τμήμα Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης.

 

Η οργάνωση και η λειτουργία της Διεύθυνσης, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται στον Οργανισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Πρωθυπουργού κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Συντονιστή.

 

2. Για την υποστήριξη του έργου του Εθνικού Συντονιστή συνιστώνται:

 

α. 11 θέσεις Ειδικών Συντονιστών.

 

Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση κατόχους μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου Ελληνικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι στον Εθνικό Συντονιστή κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου, κατατάσσονται σε θέση Ειδικού Συντονιστή. Οι Ειδικοί Συντονιστές εκτός των άλλων καθηκόντων τους εισηγούνται στη Συντονιστική Επιτροπή, στο Συμβουλευτικό Σώμα, στις συσκέψεις στελεχών του γ' εδαφίου της παραγράφου 4 της υποπαραγράφου ΙΓ.3, καθώς και στον Εθνικό Συντονιστή επί θεμάτων τα οποία ειδικώς ορίζονται από τον Εθνικό Συντονιστή.

 

β. 2 θέσεις Πληροφορικής.

 

Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στον τομέα της πληροφορικής και πολύ καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

 

γ. 5 θέσεις υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους οποίους τουλάχιστον τρεις πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη προϋπηρεσία τεσσάρων ετών, καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ.

 

3. Οι θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται με απόσπαση μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων φορέων Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των Γραμματειών των Εισαγγελιών και Δικαστηρίων. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό.

 

Οι θέσεις της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να καλύπτονται και με μετάταξη μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των Γραμματειών των Εισαγγελιών και Δικαστηρίων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού, με την οποία καταργείται ταυτόχρονα και η αντίστοιχη θέση από το φορέα προέλευσης.

 

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ο Εθνικός Συντονιστής τοποθετεί Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και προϊσταμένους των τμημάτων και του αυτοτελούς τμήματος από τους υπαλλήλους που κατέχουν θέση Ειδικού Συντονιστή με απόφασή του, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Ο τρόπος επιλογής προϊσταμένου διεύθυνσης και των προϊσταμένων τμημάτων και του αυτοτελούς τμήματος προβλέπεται στον ως άνω αναφερόμενο Οργανισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή. Ειδικότερα, στο αυτοτελές τμήμα νομικής υποστήριξης προβλέπεται μία θέση προϊσταμένου και 3 θέσεις προσωπικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ως άνω αναφερόμενο Οργανισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή.

 

5. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στον Εθνικό Συντονιστή, καθώς και κάθε άλλη μισθολογική διαφορά που προκύπτει από πρόσθετες αποδοχές, επιδόματα και τυχόν λοιπές απολαβές που τους καταβάλλονται με βάση την οργανική τους θέση, βαρύνει την υπηρεσία προέλευσης. Σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων του Εθνικού Συντονιστή δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών που τους καταβάλλονταν από την οργανική τους θέση, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

 

6. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζεται η έδρα της υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς εντός του Νομού Αττικής.

 

7. Με κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση των Ειδικών Συντονιστών εισηγητών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παράγραφος 3 του νόμου 4024/2011.}

 

11. Η παράγραφος 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.6 της παραγράφου ΙΓ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται για θέματα προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών από το Υπουργείο Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.