Νόμος 4198/13 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η υποπαράγραφος ΙΓ.5 του νόμου 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την υποστήριξη του έργου του Εθνικού Συντονιστή για την καταπολέμηση της Διαφθοράς συνιστώνται:

 

α. 4 θέσεις προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και με πολύ καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

 

β. 4 θέσεις υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμούς Β'- ΣΤ', από τους οποίους τουλάχιστον δύο πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη προϋπηρεσία τεσσάρων ετών, καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ.

 

2. Οι θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι Γραμματείες των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό. Οι θέσεις των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να καλύπτονται και με μετάταξη μονίμων πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού.

 

3. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στον Εθνικό Συντονιστή βαρύνει την υπηρεσία στην οποία έχουν τοποθετηθεί, σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων του Εθνικού Συντονιστή δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών που τους καταβάλλονταν από την οργανική τους θέση, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.